Автори / източници
Биляна Гецова

Намерени 70 документа
подредени по дата на публикуване

Преглед на тълкувателните решения на ВАС относно прилагането на разпоредбите на чл. 19, чл. 220 и чл. 221 ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Изменения в режима на данъчната и осигурителната информация – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Временно спиране на сроковете по ДОПК – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с компетентността на органите на НАП – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Въвеждане на възможност за предварително уведомяване на НАП за превоз на стоки с висок фискален риск – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Въвеждане на правила за конституирането на представител в производствата по ДОПК при смърт на физическо лице – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Допълнение на изискването за посочване на банкова сметка – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Стимулиране на връчването на документи по електронен път – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с някои от производствата по ДОПК – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с давността по ДОПК – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с последователността на погасяване на публичните вземания – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с основанията за прилагане на СИДДО – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с принудителното изпълнение по ДОПК – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промяна в сроковете за предоставяне на информация – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промяна при административнонаказателните разпоредби на ДОПК – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Уеднаквяване на правилата за определяне на местната подсъдност на съда, разглеждащ жалбите срещу актовете и действията на органите на НАП – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Разширяване на обхвата на данъчната и осигурителна информация, и промяна в териториалната компетентност на съдилищата, допускащи разкриването й – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Въвеждане на правила за доказване на пазарните цени при сделките между свързани лица (трансферно ценообразуване) – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Процедура за разрешаване на спорове между държави членки на ЕС, във връзка с прилагането на СИДДО или друг международен договор със сходен характер – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Изменение при процедурата за обмен на информация за сметките на лицата – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Промени, свързани с препратките към Закона за защита на личните данни – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Изменение при отчетите по държави от крайно предприятие майка на МГП – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Изменение при отчетите – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Процедура за автоматичен обмен на информация за трансгранични данъчни схеми – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Изменение при видовете публични вземания – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Изменение при запора върху ценни книжа и дялове – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Разширяване кръга на правомощията на органите по приходите, регламентирани в чл. 12 ДОПК – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Промени при солидарната отговорност по реда на чл. 19 ДОПК на третите лица за непогасените данъчни и осигурителни задължения на други данъчно задължени лица – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Допълване на правилата относно изискванията към лицата, на които се възлага извършването на експертиза в производствата по ДОПК – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Разширяване на кръга от лица, на които може да бъде предоставена данъчна и осигурителна информация – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Промени в реда за уведомяване на НАП при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Определяне по нов критерий на местната подсъдност на административните съдилища, на които са подсъдни споровете относно законосъобразността на актовете и действ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Въвеждане на праг за касационно обжалване по ДОПК – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Въвеждане на нова формула за определяне на държавните такси при касационното обжалване – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Промени в реда за предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Разширява се обхватът на достъп до служебни тайни при обмена на информация с други държави, необходима за прилагане на законодателството във връзка с данъчното
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Промяна в начина на удостоверяване на задълженията при прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Въвеждане на правомощие на Министерския съвет на Република България да определя разпоредителите с бюджет, които информират приходните органи за предстоящи разхо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Солидарната отговорност по реда на чл. 19 ДОПК на третите лица за непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Преглед на последните изменения и допълнения в ДОПК, в сила от 4 август 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Промени в правилата за разкриване на регулирана информация по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Коментар на измененията и допълненията в ДОПК, приети през 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Предпоставки за реализиране на солидарната отговорност по чл. 19 ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Коментар на измененията и допълненията в ДОПК, влизащи в сила от 1 януари 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Измененията в ДОПК, свързани с продължаване на реформата в приходната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Ред за поправка на очевидна фактическа грешка в актовете за прихващане и възстановяване по чл. 129 ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Относно административните нарушения, във връзка с данъчното отразяване на вътреобщностните придобивания на стоки, по смисъла на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Относно началния момент, от който се определя срока на погасителната давност на публичните задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Предоставяне на информация за изплатените доходи от спестявания, съгласно разпоредбите на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

По някои въпроси, свързани с процедурите за прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Отправяне на запитвания до Националната агенция за приходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Приобщаване на доказателства, събрани от предходни данъчни ревизии, при извършването на ревизии за установяване на задълженията за осигурителни вноски*
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Специфични моменти при издаването на идентификационен номер на физическите лица по чл. 94, ал. 2 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Установяване на данъчните задължения на моряците ­ местни физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Промяната в режима на прилагане на принудителните административни мерки “запечатване на обекта”, в новия ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Обхват на информацията, която органите по приходите и публичните изпълнители могат да изискват от банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Принудително изпълнение по реда на чл. 230 Допк върху вземане на длъжника от трети лица, които не са банки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Връчване на съобщения по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Доказателствена сила на фактическите констатации в ревизионния акт, издаден по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Споразумението в данъчно-осигурителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Прихващане и възстановяване на суми за данъци и задължителни осигурителни вноски по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Изменение на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Извършването на ревизии по ДОПК за установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Някои аспекти на прехвърлянето на предприятие на едноличен търговец, свързани с данъчните му задължения, възникнали преди прехвърлителната сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Някои правни аспекти на изпълнението на съдебни решения, отменящи данъчни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Отговорност на данъчната администрация за вреди, причинени от незаконосъобразни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Данъчно облагане по ЗОДФЛ на доходите от продажба при условията на договор за лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Въпроси и отговори по ДПК - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Въпроси и отговори по ДПК - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Някои дискусионни въпроси, свързани с изменението на данъчни задължения, установени с влязъл в сила данъчен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29