Автори / източници
Георги Даракчиев

Намерени 23 документа
подредени по дата на публикуване

Документиране на изпълнението на строежа - Окончателен доклад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Режими на въвеждане в експлоатация в зависимост от категорията на строежите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Премахване на незаконно строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Регистрация на строителите - Изисквания към строителните фирми, наемани за изпълнение на обществено-обслужващи обекти със специфично предназначение (магазини за оръжие, стрелбища, рентгенови кабинети, аптеки)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Обединения между строителни фирми и наемане на подизпълнители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Регистрация на строителни фирми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Регистрация на строителни фирми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Новите изисквания към строителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Обследване на аварии в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Осигуряване на достъп по административен ред до чужди поземлени имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Учредяване на право на преминаване през чужди поземлени имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Строителство на временни пътища
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Забрана за ползване на строежи, които не са въведени в експлоатация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Издаване на удостоверение за ползване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Издаване на разрешение за ползване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и обекти на градското обзавеждане
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Издаване на разрешение за строеж на временен строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен идеен инвестиционен проект
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Изменение на одобрените инвестиционни проекти по време на строителството
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17