Автори / източници
Атанас Костов

Намерени 87 документа
подредени по дата на публикуване

Регламентът за пилотния режим на DLT, касаещ блокчейн екосистемата на публичните финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Регламентът за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект и какво да очакваме от него?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

Последните изменения на Закона за авторското право и сродните му права, касаещи аудиовизуалните произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

Какво предвижда Регламентът на Европейския съюз относно пазарите на криптоактиви (MiCA) - новата правна рамка на блокчейн индустрията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

Правни аспекти на блокчейн домейните в Web3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

Защо общите правила на извъндоговорната отговорност са неприложими към деликтните искове в интелектуалната собственост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

Какво е freedom to operate (от англ. „свобода на действие“ или FTO)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

Изкуственият интелект - новият автор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Децентрализирани финанси (DeFi) - интелектуална собственост в блокчейн екосистемата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Патентоспособност на софтуерните изобретения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Защо съдебната практика, касаеща спорове между домейни и търговски марки в България, е незаконосъобразна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Лицензиране на авторски права чрез концепцията NFT
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Kакво представлява „Софтуер като услуга“ (SaaS)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Упълномощаване и форма на волеизявления, касаещи Патентното ведомство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Интелектуалната собственост и роботиката – авторскоправни аспекти и решения в областта на патентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Юридически противоречия във връзка с въвеждането в публичния сектор на квалифициран електронен подпис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Автoрскoто право на архитекта или проектанта и авторският надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Авторското право в архитектурата - Законодателни решения във Франция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Швейцария
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Италия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Германия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Авторското право в архитектурата - Законодателни решения във Великобритания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Съединените американски щати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Авторското право в архитектурата - Сравнителен анализ на архитектурните произведения в българското законодателство и предложения de lege ferenda
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Договор за възлагане на архитектурен проект
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Договор за проучване и проектиране
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Договор за упражняване на авторски надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Географските означения или защо българската ракия и кисело мляко не са защитени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар - проблеми и добри решения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Патентите в областта на изкуствения интелект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Искове за неоснователно обогатяване, произтичащи от неизплатени авторски и лицензионни възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Защо практиката на ВАС, че интелектуалната собственост „не касае делата за нелоялна конкуренция“, в частност тези за имитация по чл. 35 ЗЗК, е незаконосъобразна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Софтуерните блокчейн патенти Поглед към бъдещето във финансовия и публичния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Правен режим на криптовалутите. Структуриране на търговски дружества, опериращи с криптовалути
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Защо пейзажните фотографии, заснети в градска среда, не са обект на авторското право в България?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Преклузии при перемпция и общата погасителна давност относно задължения по договор, обезпечени със запис на заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Отказ за регистрация на търговска марка на абсолютни основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Обезпечителни мерки по отношение на домейн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Интелектуалната собственост и модата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Административна процедура в Патентното ведомство по установяване на факта, че една търговска марка се ползва с известност или е общоизвестна на територията на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Исково производство по установяване факта на известност или общоизвестност на търговска марка на територията на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Може ли търговска марка да бъде обект на запор и продажба в изпълнителния процес?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Триизмерна марка или промишлен дизайн?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Материалноправни колизии между текстовете на чл. 12, ал. 6 и чл. 38б ЗМГО, касаещи процедурата по опозиция на търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Авторскоправни специфики при формулирането на общи условия за сайт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Онлайн библиотеките и авторските права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Заличаване на търговска марка поради недобросъвестност на заявителя в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Имитацията в контекста на Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Софтуерният патент - Международна и национална уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Производство по възстановяване на разноски, касаещи постановени решения по производства относно търговска марка и дизайн на Общността в OHIM
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Авторски права и търговски марки върху „Ап стор приложенията“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Дали цифровите файлове и МР3 могат да бъдат препродавани на правно основание, без да бъде нарушено авторското право?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Новост и оригиналност на промишлените дизайни - Практически проблеми и решения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Авторските права във Фейсбук
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Право на вътрешен, конвенционен и изложбен приоритет при търговските марки - Приоритет при марките на общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Материалноправни колизии във връзка с новата уредба на авторскоправния режим, касаещ архитектурните проекти по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

За и против АСТА и какво точно не знаем?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-06

Правото върху търговска марка като обект на обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Как да защитим съдържанието на сайта си като авторско право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Авторските права и интернет медиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Защита на домейн имената и другите бизнес идентификатори в мрежата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Авторскоправен режим на фотопортретите според новите изменения в ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Сходството като основание за подаване на опозиция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Наказателна отговорност при нарушаване на ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Процедурата по опозиция на търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Авторскоправен режим и закрила на наименованията на артистични групи и артистичните псевдоними
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Осигуряване на доказателства по искови производства, касаещи авторскоправни дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Установителни и осъдителни авторскоправни искове, касаещи производството по заличаване на търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Обезпечителни мерки по отношение на авторскоправните искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Доказване на авторскоправните искове. Проблематика. Писмени доказателства. Свидетелски показания. Оглед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Архитектурни проекти. Авторскоправен режим по ЗАПСП.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Правни проблеми относно регламентацията на фирмените наименования и търговските марки - Колизия на права, законодателни решения и практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Авторскоправен режим на фотографските произведения и произведенията, създадени по начин, аналогиченна фотографския
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Интернет пиратството - проблемът с незаконното съдържание в мрежата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Авторскоправен режим на “Oупън сорс” системите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Авторскоправният режим на колажа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Авторско право върху дизайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Съавторство ­ материалноправни и процесуалноправни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Данъчни задължения на организациите за колективно управление на авторски права. Правна регламентация в ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Коментар на новите тенденции в режима на договора за публично изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Особености на въззивното и касационно обжалване на авторско-правните искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Сключване на менажерски договор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Дали авторските права са предмет на съпружеска имуществена общност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Сключване на продуцентски договор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Искова защита на авторските права ­ установителният иск по чл. 83 и осъдителният иск по чл. 94 ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Съвременна проблематика и тенденции в авторскоправния режим на видеоигрите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Авторскоправен режим, проблематика и защита на компютърните програми и базите данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26