Автори / източници
КФН

Намерени 119 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Списък на застрахователните брокери
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

Списък на инвестиционните посредници
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

Списък на публичните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

Списък на застрахователните брокери
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

Списък на утвърдените одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

Списък на публичните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

Списък на публичните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

Списък на инвестиционните посредници
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

Списък на инвестиционните посредници
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

Практика на Комисията за финансов надзор 2 (По третирането на репо сделките и обратните репо сделки с безналични ценни книжа, регистрирани в Централен депозитар)
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Практика на Комисията за финансов надзор 3 (Относно оценка и оповестяване на експозиции към гръцки държавен дълг, държан от поднадзорни на КФН лица)
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Практика на Комисията за финансов надзор 4 (Относно отчитането на блокирани парични средства за целите на нормативните изисквания за ликвидност на инвестиционните посредници (ИП) и управляващите дружества (УД)
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Практика на Комисията за финансов надзор 5 (По тълкуването и прилагането на чл. 5, ал.2 от ЗДСИЦ)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Практика на Комисията за финансов надзор 6 (По прилагането на чл. 92, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК относно изискванията към съдържанието на проспектите за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисии облигации във
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Практика на Комисията за финансов надзор 7 (Относно определянето на кръга на лицата при разпределяне неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Практика на Комисията за финансов надзор 8 (Относно прилагането на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за представяне на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Практика на Комисията за финансов надзор 9 (По прилагане на чл. 176, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване относно инвестирането на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в обезпечени корпоративни облигации, предложени не п
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Практика на Комисията за финансов надзор 10 (По прилагане на чл. 36, ал. 2, т. 5 от Кодекса за застраховането)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Практика на Комисията за финансов надзор 11 (Относно чл.17, ал.1 от Наредба No 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастраховател
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Капиталов пазар - често задавани въпроси
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигурителен пазар - често задавани въпроси
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Застрахователен пазар - често задавани въпроси
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как се подават жалби до КФН?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Образец на жалба
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Практика по прилагане на чл. 36, ал. 2, т. 5 от Кодекса за застраховането, приета с Протокол № 13 от 14.03.2014 г.*
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Координатна информация за лицензираните застрахователни брокери
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

Указания за прилагане на Насоките на CESR за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар (Ref.: CESR/10-049), относно наименованията на фондовете, които съдържат словосъчетания, рефериращи към „паричен пазар
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

Указания по прилагането на чл. 100ж, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 133 от ЗППЦК и чл. 28, ал. 3 от Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

Указания относно прилагането и тълкуването на чл. 7, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

Указания по прилагане на чл. 7 от Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

Указания по прилагането на чл. 12, ал. 3 и 4 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

Координатна информация за лицензирани здравноосигурителни дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

Координатна информация за лицензирани пенсионноосигурителни дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

Списък на пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

Списък на здравноосигурителните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

Списък на застрахователните брокери
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Списък на инвестиционните посредници
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Списък на публичните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Списък на регистрираните одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за застраховането
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Координатна информация за лицензираните застрахователи
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Координатна информация за лицензираните застрахователни брокери
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Списък на инвестиционните посредници
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Списък на публичните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Координатна информация за лицензирани здравноосигурителни дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-13

Координатна информация за лицензирани пенсионноосигурителни дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

Списък на инвестиционните посредници
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Списък на застрахователните брокери
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Списък на публичните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Координатна информация за лицензирани пенсионноосигурителни дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Списък на инвестиционните посредници
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Координатна информация за лицензирани здравноосигурителни дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Координатна информация за лицензираните застрахователи
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Координатна информация за лицензираните застрахователни брокери
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Списък на публичните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Списък на регистрираните одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за застраховането
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Практика на Комисията за финансов надзор - 1/2009
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Практика на Комисията за финансов надзор - 1/2008
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Въпроси и отговори по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Списък на регистрираните одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за застраховането
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

Списък на инвестиционните посредници
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

Списък на публичните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

Списък на застрахователните брокери
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

Списък на застрахователните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

Практика на Комисията за финансов надзор - 2/2006
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Практика на Комисията за финансов надзор - 1/2006
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Практика на Комисията за финансов надзор - 1/2006
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

Практика на Комисията за финансов надзор - 2/2006
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

Практика на Комисията за финансов надзор - 1/2006
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

Практика на Комисията за финансов надзор - 2/2006
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

Практика на Комисията за финансов надзор - 11/2005
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

Практика на Комисията за финансов надзор - 12/2005
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

Практика на Комисията за финансов надзор - 13/2005
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

Практика на Комисията за финансов надзор - 14/2005
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

Практика на Комисията за финансов надзор - 15/2005
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

Практика на Комисията за финансов надзор - 16/2005
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

Практика на Комисията за финансов надзор 1 (По прилагането на чл. 26, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ))
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

Практика на Комисията за финансов надзор - 10/2005
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-22

Списък на регистрираните одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за застраховането
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

Практика на Комисията за финансов надзор - 9/2005
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

Списък на инвестиционните посредници
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Списък на публичните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Списък на застрахователните брокери
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Списък на застрахователните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Списък на инвестиционните посредници
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Списък на пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Списък на публичните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Списък на застрахователните брокери
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Списък на застрахователните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Списък на здравноосигурителните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Практика по прилагане на чл. 60, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

Практика относно прилагането на чл. 68, ал. 3 във връзка с чл. 69, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

Практика на Комисията за финансов надзор - 7/2004
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

Практика на Комисията за финансов надзор - 8/2004
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>