Автори / източници
Борислав Найденов, д-р

Намерени 74 документа
подредени по дата на публикуване

Искът по чл. 108 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Предявяване за плащане на менителничния ефект - проблеми на теорията и съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Частичният иск и погасяването по давност на непредявената част от вземането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Вещноправни проблеми при малките, мини- и микро- водноелектрически централи (МВЕЦ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

Търпими действия, неформиращи владение на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Менителнични ефекти с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Завършване на безкасовото плащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Джирото и каузата за издаването на менителничната сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Спор за материално право при възстановяване или признаване на собственост върху земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Договорът за франчайзинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Ползване и прехвърляне на ползването на търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Обезсилване на складови записи по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Придобиване на земеделски земи по давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Сделки със складови записи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Договорът за влог в данъчен склад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Продажба на заложеното имущество и разпределение на постъпилите суми по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Вписване на особен залог на търговско предприятие и дял от търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Неоснователното обогатяване и давността като основания за предявяването на иска по чл. 534 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Предпоставки за предявяването на иска за неоснователно обогатяване по чл. 534 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Установяване на свръхзадлъжнялост и неплатежоспособност на длъжника в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Действие на решението за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Договор и запис за влог на зърно в публичен склад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Лицензионен и регистрационен режим за съхранение и търговия със зърно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Цесия за събиране на вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Искове на цесионера и цедента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Договорът за прехвърляне на вземанe
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Възражения срещу джиратаря по менителничния ефект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Основанието (каузата) за издаване на менителничния ефект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Обезсилване на менителничните ефекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Менителнични ефекти с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Обезпечаване, залог и продажба на менителничния ефект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Предявяване за плащане на менителничния ефект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Проблеми на цесията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Договорът за цесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Нищожност на менителничните ефекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Продажба и залог на временни удостоверения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Особени залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Саниране на сделки, сключени без представителна власт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Императивни предпоставки за увеличаване на капитала на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Особен залог на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Обжалване на административни актове на общината в търговския и гражданския оборот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Правни аспекти на борсовите сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Лизинг на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Издаване и обжалване на актове по Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Форфетинг на секюритизирани вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Сконтиране на търговски ефекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Съдържание на менителничните ефекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Доказателствената сила на първичния счетоводен документ в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Договорът за факторинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Специални условия при застраховането на лизингови операции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Кредитори на масата на несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Общи условия на застраховката на “Разни финансови загуби”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Емитиране и пласиране на общинските облигации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Искът по чл. 97, ал. 3 ГПК в контекста на търговското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Вина при договарянето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Инкасоцесия и джиро за събиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Гражданска отговорност за морални вреди, причинени от медиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Конвертиране на облигации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Данъчен кредит при забавено подаване на справка-декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Обезсилване на налични акции при разваляне на приватизационен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Кредитиране на Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Прехвърляне на вземания по акредитиви
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Външнотърговски сделки с реално изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Продажби на стоки с производствено предназначение под формата на "кредит на купувача"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Правноорганизационни форми за извършване на банкова дейност от чуждестранни лица в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Проблеми на клиринговите сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Обезщетяване и операции с поименни компенсаторни бонове по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Изменения и допълнения на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Новата уредба на стоковите борси и тържищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Правен режим на извършването на влогово-кредитни банкови сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01