Автори / източници
ДБДС при МФ

Намерени 23 документа
подредени по дата на публикуване

БДС № 06 от 31.03.2003 г. относно прилагането на чл. 8, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

БДС № 02 от 3 февруари 2003 г. относно указания за месечните отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

БДС № 03 от 19 февруари 2003 Г. относно закриване на левови извънбюджетни сметки и прилагане на § 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

БДС № 05 от 19.03.2003 Г. относно годишното счетоводно приключване на бюджетните предриятия за 2002 г., отчитане на определени операции през 2003 г.и промени в сметкоплана на бюджетните предприятия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

БДС № 04 от 19.03.2003 г. относно банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2003 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

БДС № 15 от 29.11.2002 г. относно промени в единната бюджетна класификация за 2002 г. и откриване на кодове и сметки на нови първостепенни разпоредители с бюджетни кредити
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

БДС № 16 от 11.12.2002 г. относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2002 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

БДС № 18 от 20.12.2002 г. (№ 9100-181 от 20.12.2002 г.) относно промени в сметки/БИН 7301 и 7311 на данъчната и митническата администрация от 2003 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

БДС № 01 от 30.01.2003 г. относно Единната бюджетна класификация за 2003 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

БДС № 01 от 25.01.2002 г. относно Единната бюджетна класификация за 2002 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

БДС № 10 от 15.07.2002 г. относно предоставянето на субсидии за общините от Централния бюджет чрез Системата за Електронни Бюджетни Разплащания и платежни процедури на БУС 1302000
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

БДС № 11 от 6.08.2002 г. относно промяна в бин на сметката по т. 41 и т. 45 от БДС № 10 от 2002 Г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

БДС № 02 от 6.02.2002 г. oтносно указания за месечните отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

БДС № 03 от 20.02.2002 г. относно банковото обслужване на сметки и плащания на бюджетни организации през 2002 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

БДС № 04 от 5.03.2002 г. oтносно формите за отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на разпоредителите с бюджетни кредити за 2002 г. и указания за тяхното попълване
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

БДС № 05 от 19.03.2002 г. относно годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2001 г., отчитане на определени операции през 2002 г. и промени в сметкоплана на бюджетните предприятия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

БДС № 06 от 1.04.2002 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2002 г. на Министерствата, ведомствата, Сметната палата, Висшия съдебен съвет, НОИ, НЗОК, БНР, БНТ, Д
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

БДС № 07 от 1.04.2002 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на общините към 31.03.2002 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

БДС № 08 от 1.07.2002 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2002 г. на министерствата, ведомствата, Сметната палата, Висшия съдебен съвет, НОИ, НЗОК, БНР, БИТ, ДВУ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

БДС № 09 от 1.07.2002 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на общините към 30.06.2002 Г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

БДС № 12 от 30.07.2002 г. относно промени в единната бюджетна класификация за 2002 г. и откриване на кодове и сметки на нови първостепенни разпоредители с бюджетни кредити
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

БДС № 13 от 27.09.2002 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.09.2002 г. и оборотните ведомости към 30.06.2002 г. на министерствата, ведомствата, Сметната палата, ви
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

БДС № 14 от 10.10.2002 г. относно безкасовото разплащане на възнаграждения на персонала на бюджетните организации, включени в системата на "единна сметка" и себра
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДБДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01