Автори / източници
Елена Попова

Намерени 55 документа
подредени по дата на публикуване

Професионалният опит като изискване за назначаване на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Особености на замяната с имоти ­ частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Несъвместимост на служебно и трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Повишаване в ранг и длъжност на държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Ред и изисквания при постъпване на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Прилагане на системите за финансов контрол при разходването на средства, предвидени в държавния и общинските бюджети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Определяне на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания според Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Прекратяване на съсобствеността между общината и физически лица върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Провеждане на конкурс за държавен служител чрез тест и писмена разработка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Възстановяване на собственост върху одържавени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Замяна на държавни имоти става със съгласието на регионалния министър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Определяне на изпълнител на обществена поръчка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

Назначаване на комисия за разглеждане на офертите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

Ограничена процедура, правила и начин на провеждане
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

Възлагане на специални обществени поръчки с компенсаторно (офсетно) споразумение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

Обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление. Правила и начин на провеждане
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

Правила за провеждане на обществена поръчка чрез договаряне с обявление
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

Общи правила за участие в процедури по ЗОП
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

Видове специални обществени поръчки. Правила и начин на възлагане
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

Разглеждане, оценяване и класиране на офертите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

Общи правила за подготовка и възлагане на обществена поръчка по ЗОП
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

Временното отстраняване от служба на държавния служител като задължение на органа по назначаване отличия и награди на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Обучение и професионална квалификация на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Право на отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Промените в Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Изисквания за извършване на търговска дейност на територията на Столична община
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Разходите в жилищните сгради се делят на брой обитатели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Актът за прекратяване на служебното правоотношение поражда правни последици дори и тогава, когато не е посочен размерът на дължимо обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Служебно правоотношение може да възникне чрез конкурс по изключение, предвидено в закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Нов изпитателен срок, ако старият не е изтекъл при смяна на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Съдът може да нареди продажбата на жилище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Деактуване отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти бивша собственост на държавата
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Представително и униформено облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Съдебната практика относно същността на правото на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Закрила при прекратяване на служебно правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Право на отпуск при честване на рожден ден на дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Оценка и придобиване право на собственост по силата на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Кандидатите за участие в конкурс имат право на отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Обезщетение за използване на идеална част от съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Несъвместимост между трудово и служебно правоотношение на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Членство на държавния служител в политически партии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Безвъзмездно предоставяне на недвижими имоти-държавна собствност за управление на юридически лица и организации на бюджетна издръжка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Разрешаване и поставяне на рекламно-информационни материали
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Дисциплинарната отговорност и особености в производството по налагане на дисциплинарни наказания на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Едностранно прекратяване от органа по назначаването с предизвестие по чл. 106, ал. 1, т. 3 ЗДСЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Изземване на имот ­ държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Едностранно прекратяване от органа по назначаването с предизвестие при съкращаване на длъжността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Картотекиране на граждани, нуждаещи се от жилища
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Служители в администрацията на органите на съдебната власт. Аналогия с държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Отчуждаване на недвижими имоти в полза на общината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между държавата и физически и юридически лица
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Наемни правоотношения с предмет ­ общински жилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Право на ползване върху имот-частна общинска собственост
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Обучение на държавен служител. Институт за публична администрация и европейска интеграция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Накратко за правата на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01