Автори / източници
Георги Стефанов, проф. д-р

Намерени 33 документа
подредени по дата на публикуване

Действие на вписването на прокуриста в търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

За правото на участие и правото на глас в общото събрание на акционерите и тяхната защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Продажбата на търговско предприятие като стабилизационен и оздравителен способ и продължаване на дейността на търговец - длъжник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

Последици при прекратяване на членството на съдружник в дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

По някои въпроси на органното представителство на дружеството с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

Проблеми на правоприлагането по двата въпроса, поставени в тълкувателно дело № 2 от 2018 г. на ОСТК на Върховния касационен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Възстановяване на предплатените суми за покриване на разноските в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Арбитрируемост на корпоративни спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Защита на заложния кредитор при особен залог на вземане или безналична ценна книга и след пристъпване към изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Защита на заложния кредитор при разпоредителни сделки на залогодателя по чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Преобразуване на еднолични търговски дружества с един и същ едноличен собственик на капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Превръщане на акционерно дружество в еднолично акционерно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Преобразуване на капиталови търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Правно положение на капиталовите търговски дружества с чуждестранно участие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Имуществени последици при прекратяване на членството в кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Вноски на членовете в кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Контрол върху решенията и действията на органите за управление на кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Отговорност на членовете на кооперацията за нейните задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Прекратяване на членство в кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Придобиване на членство в кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Публично-частно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Имат ли персоналните търговски дружества общо събрание и подлежат ли на съдебна отмяна техните решения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Заличаване на едноличен търговец от търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

За търговското качество на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Нищожност на забранени споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики между тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Неперсонифицираните образувания като субекти на конкурентни правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

За разграничението между граждански и търговски сделки и намаляване на неустойката по тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Преобразуване на търговско дружество в ликвидация и в несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

За колективното представителство на търговски дружества и кооперации от органен представител и прокурист
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Възстановяване председателя на кооперацията като орган на управлението й
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Промените в нормативния режим на изключването на съдружник от дружество с ограничена отговорност ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

За решенията на общото събрание на капиталовите търговски дружества по чл. 140, ал. 3 и 4 и чл. 231, ал. 3 и 4 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Капитал и имущество на кооперацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01