Автори / източници
Теменужка Костова

Намерени 38 документа
подредени по дата на публикуване

Уведомяване на общинската администрация за извършване на търговия в стационарен търговски обект. Разрешаване извършването на амбулантна търговия на територията на Столична община
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистриране на обекти за производство и търговия с храни
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистриране на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Разрешение за търговия с тютюневи изделия
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистриране на земеделски производител
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Лицензиране на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Разрешаване на дейности, включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Разрешаване ползването на дървесина от горския фонд
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистриране дейност в обменни бюра
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистриране на превозвач за таксиметров превоз на пътници. Разрешаване на таксиметрови превози на пътници
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Категоризиране на туристически обекти за извършване на хотелиерство и ресторантьорство
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистриране на туроператорска и туристическа агентска дейност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Лицензиране на производителите и търговците на оптични дискове и матрици за тяхното производство
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Становище по класифицирането на стоките и технологиите към списъка на стоки и технологии с възможна двойна употреба
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистриране на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистриране на занаятчия по Закона за занаятите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Лицензиране на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

Регистриране на земеделски производители
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

Разрешаване извършването на дейности, включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-12

Регистриране на търговци, упражняващи дейности в Горския фонд, съгласно Закона за горите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

Oценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

Права и задължения на притежателите и преработвателите на стари автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Хармонизация на мерките, свързани с управлението на опаковките и на отпадъците от опаковки, с изискванията на директива 94/62/ес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Новите моменти в Закона за виното и спиртните напитки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Новите правила за производство и търговия с храни съгласно Закона за храните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Правна уредба на лицензионните, регистрационните и разрешителните режими
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Новият закон за управление на отпадъците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Санкциониране на нарушителите при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Правна уредба на дейностите, чието извършване изисква оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Издаване на лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Регистрацията по закона за храните
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Издаване на лицензия за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки съгласно Закона за виното и спиртните напитки
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Наредбата за означаване и търговско представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Регистриране на предприятията за производство на храни съгласно българското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали според българското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Наредбата за придружителните документи при превоз на местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Видовете спиртни напитки и правилата за тяхното производство съгласно българската законова уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01