Автори / източници
Веселин Цоневски

Намерени 117 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

За някои проблеми и нерешени въпроси, свързани с дейността на Службите по трудова медицина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Hовозначими рискове, свързани с безопасността и здравето при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Oценка на резултатите от въвеждане на система за управление на дейността по безопасност и здраве при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

За значението на обучението на личния състав и на отговорните лица по пожарна безопасност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Психологически механизъм на трудовите злополуки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Нова наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Изисквания към инструктажа на работното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Легитимност на комитетите и групите по условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Правила за безопасна товаро-разтоварна дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Инструкция за безопасна работа на електротехник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Психология на безопасността на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Комплексно обследване на предприятията по здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Рамка на поведение на работещите в съответствие с минималните изисквания по безопасност и здраве при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Изискванията по пожарна безопасност като съставна част на ЗБУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Сключване на договор за обслужване от служба по трудова медицина
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на лични предпазни средства на работещите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Организиране на дейността на комитетите (групите) по условия на труд
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Реализация на функциите на длъжностните лица (специализираните служби) по безопасност и здраве при работа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Установяване на трудова злополука
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Имуществена отговорност на работодателя при увреждане живота и здравето на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Системен подход за ергономична оценка на работните места и мерки за тяхното подобряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Насоки за безопасност при организиране на производствената дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Относно периодичността на измерванията на факторите на работната среда и на елементите на безопасност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Обхват и изисквания към вътрешнофирмения контрол по безопасност и здраве при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Работата с наряд – Като изискване за безопасност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Човешкият фактор като причина за трудов травматизъм
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Поддръжката и ремонтът на работното оборудване са фактори на безопасността при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Специални грижи за безопасността и здравето на работещите непълнолетни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Площта на работните места се определя с проекта и с оценката на риска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Специален режим за безопасна работа, въвеждан при контрола на условията на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Мерки на работодателя за зимна подготовка на предприятието по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Нова Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Значението на мотивацията за осигуряването на здравословнии безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Нови строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Сключване на договор със служба по трудова медицина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Взаимна обвързаност на задълженията на работниците и на длъжностните лица по здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

За повишаване качеството на оценката на риска в българските фирми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Задължително ежегодно обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Задължения на работодателя за осигуряване на колективни средства за защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Условия и ред за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Задължение на работодателя за сключване на договор по чл. 18 ЗЗБУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Придобиване на правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Нова Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Задължение на работодателя за осигуряване на първа долекарска помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Информиране и консултиране на работещите по въпросите на здравословните и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Оценка на резултатите от въвеждане на система за управление на дейността по здраве и безопасност при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Осигуряване на санитарно-битовото обслужване на работещите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Задължения на длъжностните лица за безопасно протичане на производствения процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Въвеждане на OSHAS 18001 - Системи за управление на дейността по здраве и безопасност при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Нормативни изисквания за обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Система за управление на безопастността и здравето в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Задължения на работодателя за изпълнение на минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Нормативни изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Въвеждане на европейските изисквания по здравословни и безопасни условия на труд в българското трудово законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Законовата забрана на тютюнопушенето в закритите обществени места и допустимите изключения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Средствата за колективна защита в изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с биологични продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Промени в минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Прилагане правилниците по безопасност на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Изисквания към безопасните и здравословните условия на труд на жените
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Условия и ред за придобиване правоспособност по заваряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Дейностите при авария са определени с нормативни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

От 2004 година Законът за здравословни и безопасни условия на труд е в сила за всички предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Безопасни изисквания при работа с живак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Определяне качеството и ефективността на системите за управление на дейността по здраве и безопасност при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Изисквания за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Работата с наряд като изискване за безопасност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Срокът за изпълнението на важни изисквания по безопасност и здраве при работа е до края на 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Знаци и сигнали за безопасност на труда и противопожарна охрана
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Оценка на риска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Длъжностни лица по безопасност и здраве в предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Изисквания за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Изисквания за оказване на първа долекарска помощ при увреждане здравето при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Комитети и групи по условия на труд в предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Дейностите при авария са определени с нормативни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Дейностите при авария са определени с нормативни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Изисквания към безопасните и здравословниусловия на труд на жените
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Задължения за осигуряване на санитарно-битово обслужване на работещите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Специални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при назначаване и работа на непълнолетни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Нормативни изисквания към вентилациите на работните места
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Нормативни изисквания към техническите средства, осигуряващи безопасната работа на машините и съоръженията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Българските и европейските стандарти са необходим източник на информация за оценяване на риска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личните предпазни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Ергономичните изисквания в нормативните актове по безопасните и здравословни условия на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Данните от измервания на факторите на работна среда и на специфични показатели за безопасност са необходими информационни източници за оценяване на риска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в дървообработващите предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност от оправомощени лица и водене на регистър на тези съоръжения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Лични предпазни средства и специално работно облекло при работа с препарати за растителна защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на образованието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Нормативни изисквания по хигиена на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Комитети и групи по условия на труд в предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Срок за изпълнението на важни изисквания по безопасност и здраве при работа е до края на 2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Защитата от вредното въздействие на химическите вещества, препарати и продукти е законово изискване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Специална закрила и охрана на непълнолетните лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>