Автори / източници
Александър Георгиев

Намерени 229 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Отчуждаване по Закона за планово изграждане на населените места
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

Предели на приложение на санкционната мярка по отнемане на превозни средства според практиката на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

Субекти и срокове за заплащане на паричните задължения по чл. 27а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Съдебна делба на разнородни имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Равeнството пред закона като елемент от режима на конституционно установената защита на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Възвръщане по съдебен ред на владение върху идеална част от съсобствен недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Оспорване на произхода на детето от бащата от трети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

Строителство без учредено право на строеж в съсобствен недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Решения на Конституционния съд, свързани с режима на държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Новото решение на Конституционния съд № 3/2022 и съдебната практика по прилагане на мораториума върху придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Строителство в поземлени имоти с неприложена улична регулация в контекста на РКС № 17/2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Режим на ползване на общото дворно място в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Ограничения на частната собственост при обявяване на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

Защита на частната собственост при провеждане на мероприятия по устройство на територията в светлината на Решение № 14 от 2020 г. на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Условия за общ достъп за подземно паркиране в сгради в съседни урегулирани имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Конституционно установените предели за ограничаване на правото на собственост в контекста на Решение № 3/2021 г. на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Урегулирани поземлени имоти без изход към път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Процесуални действия по АПК, отправени чрез нецензурни думи, обиди или заплахи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Особености при промяна на режима на общото мазе в сградата - етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Особености в режима на таванските помещения в сградата - етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Режим на собственост на къщите близнаци и на дворното място, в което са изградени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Обособяване от съществуващ жилищен имот на нови обекти на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Необходимо ли е представянето на оригинала на записа на заповед в производството по чл. 417, т. 10 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Приложение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие в контекста на Решение № 6/2020 г. на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Процесуални действия, съдържащи заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Особени правила при съдебните спорове във връзка със застраховката „Гражданска отговорност“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Новата уредба на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи и съоръжения, разположени извън границите на населените места и селищните образувания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Последици от запора, наложен в нарушение на изискванията на ЗМДВИППП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Новите законодателни мерки за преодоляване на последиците след края на извънредното положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Вещноправни аспекти на правилата, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Приложение на нормата на чл. 39б, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Вътрешни отношения между солидарни длъжници - бивши съпрузи, по ипотечния кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Значение на осъщественото владение върху имот - частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Особености при заплащане на задълженията за топлинна енергия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Другарството на съпрузите по искове за собственост в контекста на тълкувателно решение № 3 от 29.06.2017 г. на ОСГК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Съобразени ли са последните промени в Закона за водите с действащия режим на публичната собственост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

По някои проблеми на прихващането във връзка с отказа от бъдещи права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Прекратяване на сервитутите върху земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Митът за принципната недействителност на отказа от бъдещо право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Новата уредба при защитата на търговската тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Упражняване на сервитутите върху земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Отразяване на сервитутите върху земеделски земи в имотния регистър, кадастъра и в плановете за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Чия собственост e непродаденото имущество на търговското дружество след прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване от търговския регистър?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Оспорване на съставен акт за частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Съобразена ли е с Конституцията нормата на чл. 12, ал. 1 от Закона за водите?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Особености на производството по чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Последните промени в Закона за пътищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Противопоставимост на договори за наем и аренда при публична продан на недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Какво предвиждат последните промени в Закона за пътищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Добросъвестност на приобретателя в някои хипотези на придобиване на собственост върху движими вещи по чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Вписване на сервитути в енергетиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Вещните права върху отопляем имот в етажната собственост като критерий за определяне на задължено лице по сметките за топлинна енергия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Практика по приложението на чл. 39 от Закона за собствеността за подялба между съсобствениците на общата сграда на етажи или части от етажи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Практика по приложението на чл. 37 от Закона за собствеността относно съдържанието на понятието за етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Особености в обекта на ипотечните права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Действие на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители спрямо учредените като обезпечение по кредитите ипотеки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Понятията “непълноти и грешки” и “явна фактическа грешка” в кадастралната карта и регистри в контекста на последните промени в ЗКИР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Свободно къмпингуване в имоти - държавна или общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Новият административен ред за осигуряване на достъп до самостоятелни обекти в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Частично заличаване на ипотекa
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Срок за подаване на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси при придобиване на недвижим имот чрез публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Запазва ли се ипотеката при преобразуване на ипотекарния длъжник - дружество с ограничена отговорност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Отговорност на сдружението на собствениците при сключване на договор за обновяване на общите части на сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Нищожна ли е сделката с антикварни предмети, сключена без спазване на изискванията на чл. 113 от Закона за културното наследство?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Придобиване на движими културни ценности по наследство и въз основа на изтекла придобивна давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Доказателствена сила на издаваните документи по чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Практически въпроси на собствеността - Съпружеска имуществена общност и лично имущество на съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Практически въпроси на собствеността - Наследяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Практически въпроси на собствеността - Частна собственост и съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Практически въпроси на собствеността - Видове ограничения на собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Практически въпроси на собствеността - Етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Практически въпроси на собствеността - Право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Практически въпроси на собствеността - Владение и държане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Практически въпроси на собствеността - Придобивна давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Практически въпроси на собствеността - Разпореждане с имущество на юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Практически въпроси на собствеността - Енергийни обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Практически въпроси на собствеността - Защита на собствеността. Процесуално представителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Практически въпроси на собствеността - Принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Практически въпроси на собствеността - Отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Практически въпроси на собствеността - Земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск по чл. 108 ЗС
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск по чл. 75 ЗС
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Сервитути
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Производство по чл. 20 ЗВСГЗГФ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Производство по чл. 13, ал. 6 ЗВСГЗГФ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск по чл. 13, ал. 8 ЗВСГЗГФ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск по чл. 13, ал. 2 ЗВСГЗГФ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Гори и земи от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Производство по чл. 34 ЗСПЗЗ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Производство по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск по чл. 38а ЗЖСК
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск по чл. 15, ал. 1 и чл. 15, ал. 2 ЗЖСК
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

ЖСК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск по чл. 40, ал. 1 ЗС
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск по чл. 33, ал. 2 ЗС
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск по чл. 32, ал. 2 ЗС
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск по чл. 31, ал. 2 ЗС
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>