Автори / източници
Валентина Бакалова

Намерени 41 документа
подредени по дата на публикуване

Въпроси по „свободното“ къмпингуване в некатегоризирани къмпинги в зоните за териториалноустройствена защита по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ, бр. 41 от 28 май 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Оспорване на разрешенията за строеж по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Преглед на промените в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Правен статут на търпимите строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Въпроси по отчуждаването на частни имоти за държавни и общински нужди. Прилагане на уличната регулация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Промени в правната уредба на зелената система на територията на Столичната община
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Бележки по промените в Закона за устройството и застрояването на столичната община
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Презаверяване на разрешението за строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Съгласуване на устройствените планове по реда на екологичното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Конституиране и участие на заинтересованите страни в производството по одобряване на подробните устройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Урегулиране на земеделски земи с цел застрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти по реда на чл. 16 зут след последните изменения и допълнения на закона (ДВ, бр. 13 от 2017 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Въпроси на предназначението на поземлените имоти по ЗУТ и начина на отразяването му в кадастралните карти и регистри по ЗКИР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Преглед на измененията и допълненията в Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ, бр. 57 от 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

Новото в правния режим на местата за паркиране след промените в Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 101 от 2015 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Бележки по промените в Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Допълване на непълноти и поправка на грешки в кадастралната карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Поддържане на кадастралните карти и кадастралните регистри в актуално състояние без издаване на заповед за изменението им (чл. 52 във връзка с чл. 53а ЗКИР)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Актуални въпроси на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53 ЗКИР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Актуални въпроси на съгласуването на проектите за подробни устройствени планове и техните изменения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Правно значение на одобрените кадастрални карти и на подробните устройствени планове за упражняване на имуществените права на заинтересованите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Практически аспекти при оспорването на индивидуалните актове по устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Сделки с урегулирани поземлени имоти (дворищнорегулационни парцели) след влизане в сила на кадастралната карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Строителство в устройствени зони с комплексно застрояване при действието на Решението на Народното събрание от 31.07.2008 г. (ДВ, бр. 70 от 08.08.2008 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Нови изменения в Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Правна уредба на озеленените площи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Участие на заинтересувани лица в административното и съдебното производство по Закона за устройство на територията. Защита срещу незаконното строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Промените в Закона за устройство на територията ­ основни положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Особености на сделките по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Правна уредба на строителството по ЗУТ. Страни в строителния процес и техните взаимоотношения.
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Продажба на части от поземлени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Гаранционните срокове в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Проблеми на експлоатацията и разрешаване ползването на заварени от ЗУТ строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Уреждане на сметките по регулация по § 6 от Преходните разпоредби на ЗУТ. Последици от отпадането на отчуждителното действие на дворищнорегулационните планове по § 8 от ПР на ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Адресати на разрешението за строеж по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Търпимите строежи по параграф 16, ал. 1 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Правна уредба на строителството по ЗУТ. Страни в строителния процес и техните взаимоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Градската комасация по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Статут на сгради и постройки на територията на природните паркове, включени в капитала на търговски дружества с общинско и държавно имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01