Автори / източници
Калина Златанова

Намерени 73 документа
подредени по дата на публикуване

Промените в ЗДДС за 2018 година, свързани с извършването на корекции на данъчния кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Настъпване на данъчното събитие при доставка на стоки с монтаж и инсталация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Настъпване на данъчното събитие при доставка на горива по договор за месечно зареждане с бензиностанции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа на доставка на част от нова сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа при продажба на урегулиран поземлен имот и построена върху него стара сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа на облагаема доставка между свързани лица, за която доставчикът и получателят имат право на пълен данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа на безвъзмездна доставка между свързани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа при доставка по отдаване под наем на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа при услуга по настаняване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа на доставка, за която договореното възнаграждение е определено в чуждестранна валута
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Гаранцията за добро изпълнение като част от данъчната основа на доставката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Неустойки за неизпълнение на договор от страна на доставчик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчната основа на доставка, извършена от физическо лице, не се намалява с нормативно признатите разходи по ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Освободени доставки - Данъчно третиране на получено до 31.12.2011 г. Авансово плащане във връзка с предстояща сделка с право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Освободени доставки - Данъчно третиране на посреднически услуги за отпускане на кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Освободени доставки - Данъчно третиране на услуги по издаване на удостоверения за застрахователни оценки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Освободени доставки - Случаи, в които разпоредбата на чл. 50 ЗДДС е неприложима
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Освободени доставки - Продажба на сграда, която се състои от стари и нови части, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Задължение за самооблагане във връзка с транспортни услуги, оказани по повод на внос на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Задължение за коригиранена данъчната основа при ВОП на стоки, във връзка с ползване на отстъпка при плащане в определен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Право на приспадане на данъчен кредит при ВОП на стоки, които не се въвеждат на територията на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Покупка на стоки по договор за консигнация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Покупка на стоки от държава - членка, които се доставят на лице от друга държава - членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Изпратени от държава - членка до България стоки, които се използват за извършване на услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Приспадане и възстановяване на ДДС - Нововъзникнал данък за възстановяване в процедура по приспадане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Приспадане и възстановяване на ДДС - Неотразен в клетка 80 от справка-декларацията данък за възстановяване след приключила процедура по приспадане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Приспадане и възстановяване на ДДС - Доставки, за които не се прилага разпоредбата на чл. 92, ал. 3 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Приспадане и възстановяване на ДДС - Определяне на „текущия месец“за целите на чл. 92, ал. 3 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Приспадане и възстановяване на ДДС - Възстановяване на ДДС, начислен в друга държава - членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Начисляване на ДДС и лица - Платци на данъка - Задължение за самооблагане във връзка с получена услуга по предоставяне на недвижим имот под наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Начисляване на ДДС и лица - Платци на данъка - Изискуемост на ДДС, когато доставчикът има седалище и адрес на управление извън България, но притежава и постоянен обект на територията на страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Начисляване на ДДС и лица - Платци на данъка - Задължение за самооблагане във връзка с договори за франчайз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Начисляване на ДДС и лица - Платци на данъка - Задължение за самооблагане във връзка с ремонт на превозни средства в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Регистрация и дерегистрация по ЗДДС - Задължение за регистрация по ЗДДС на основание чл. 97а, ал. 2 от закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Регистрация и дерегистрация по ЗДДС - Задължение за пререгистрация при заличаване на едноличен търговец от търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Регистрация и дерегистрация по ЗДДС - Задължение за начисляване на ДДС на наличен актив - стара сграда, към датата на дерегистрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Хотелиерство и доставки на обща туристическа услуга - Облагане на обща туристическа услуга, предлагана от туроператор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Хотелиерство и доставки на обща туристическа услуга - Облагане на семинарни мероприятия, предлагани от туроператори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Хотелиерство и доставки на обща туристическа услуга - Облагане на доставка на туристически пакети между туроператори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Хотелиерство и доставки на обща туристическа услуга - Съдържание на понятието „настаняване, предоставяно от хотелиер“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Хотелиерство и доставки на обща туристическа услуга - Облагане на семинарни мероприятия, организирани от хотелиери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Други специални режими и специфични случаи - Право на данъчен кредит за закупени активи по реда на чл. 131 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ДДС - Други специални режими и специфични случаи - Прилагане на режима по чл. 131 ЗДДС при продажба на отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 1/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 2/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 3/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 4/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 5/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Доставки на обща туристическа услуга - Въпроси и отговори - 1/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Доставки на обща туристическа услуга - Въпроси и отговори - 2/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Доставки на обща туристическа услуга - Въпроси и отговори - 3/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Доставки на обща туристическа услуга - Въпроси и отговори - 4/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Определяне на данъчната основа по ЗДДС – 1/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Определяне на данъчната основа по ЗДДС – 2/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Определяне на данъчната основа по ЗДДС – 3/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Определяне на данъчната основа по ЗДДС – 4/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Определяне на данъчната основа по ЗДДС – 5/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Облагане с ДДС на туристическите услуги от 01.01.2012 г. - Коментар на новите нормативни изисквания и административна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Вътреобщностни придобивания и внос на стоки - Въпроси и отговори – 1/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Вътреобщностни придобивания и внос на стоки - Въпроси и отговори – 2/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Вътреобщностни придобивания и внос на стоки - Въпроси и отговори – 3/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Възстановяване на ДДС на български данъчно задължени лица, начислен им в държава - членка на Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Промените в облагането с ДДС на туристическите услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Условия и ред за възстановяване на платен ДДС в държава - членка на ЕС на данъчно задължени лица, установени в друга европейска държава
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит по чл. 73, ал. 6 и 8 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на договори за продажба на жилища и договори за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Нов режим на определяне на данъчната основа по ЗДДС при продажба на седмични списания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

ДДС за лекарствените средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Апорт ли е преобразуването на ООД в АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Регистрация по ДДС на представителство на авиокомпания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Освобождаване от данък на доставки на стоки и услуги по международни договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Коментар по Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01