Автори / източници
НСИ

Намерени 60 документа
подредени по дата на публикуване

Информационен обзор за достигнатата средна работна заплата през последното тримесечие на 2014 г. по области на страната
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Заповед № РД 07-317/29.11.2007 г. на Председателя на Националния статистически институт за утвърждаване на класификация КИД-2008
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки - А - Селско, горско и рибно стопанство
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – D - Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – F - Строителство
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – G - Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – I - Хотелиерство и ресторантьорство
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – J - Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – L Операции с недвижими имоти
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – N - Административни и спомагателни дейности
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – Q - Хуманно здравеопазване и социална работа
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – R - Култура, спорт и развлечения
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – S - Други дейности
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – U - Дейности на екстериториални организации и служби
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – В - Добивна промишленост
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – Е - Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – К - Финансови и застрахователни дейности
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – М - Професионални дейности и научни изследвания
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – Н - Транспорт, складиране и пощи
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – О - Държавно управление
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – Р - Образование
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – С - Преработваща промишленост
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – Т - Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Структура
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 – Кодова таблица на преход между НКИД – 2003 и КИД - 2008
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Методологични бележки по класификация на икономическите дейности - Версия 2008 (КИД-2008)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Определени са праговете за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Номенклатура на промишлената продукция - 1
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Номенклатура на промишлената продукция - 2
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Заповед № РД 07-317/29.11.2007 г. на Председателя на Националния статистически институт за утвърждаване на класификация КИД-2008
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Методологични бележки по класификация на икономическите дейности - Версия 2008 (КИД-2008)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Структура
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки - А - Селско, горско и рибно стопанство
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – В - Добивна промишленост
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – С - Преработваща промишленост
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – D - Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – Е - Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – F - Строителство
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – G - Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – Н - Транспорт, складиране и пощи
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – I - Хотелиерство и ресторантьорство
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – J - Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – К - Финансови и застрахователни дейности
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – L Операции с недвижими имоти
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – М - Професионални дейности и научни изследвания
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – N - Административни и спомагателни дейности
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – О - Държавно управление
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – Р - Образование
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – Q - Хуманно здравеопазване и социална работа
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – R - Култура, спорт и развлечения
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – S - Други дейности
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – Т - Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 - Обяснителни бележки – U - Дейности на екстериториални организации и служби
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Класификация на икономическите дейности - КИД - 2008 – Кодова таблица на преход между НКИД – 2003 и КИД - 2008
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Доходи, разходи и потребление на домакинствата за 2002 и 2003 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Национална класификация на икономическите дейности
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Национална класификация на икономическите дейности
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Национална класификация на икономическите дейности
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Допълнителни указания към Методиката за изчисляване на коефициента на изменение на добавената стойност на един зает, подготвена от НСИ в изпълнение на чл. 2 от Постановление № 23 на МС от 25.02.2002 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Методологични бележки на НСИ във връзка с прилагането на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата, приета с ПМС № 18 от 17.02.2000 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01