Автори / източници
Бисер Славков, доц. д-р, д.е.с.

Намерени 50 документа
подредени по дата на публикуване

Основни изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Обща постановка - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчна основа - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Облагаема печалба - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Регулиране по метода на слабата капитализация - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на събития от минали периоди, корекции на фундаментални грешки от минали периоди и промени в счетоводната политика - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъци, удържани при източника, и данъци върху разходите - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Пренасяне на загуби в следващи данъчни периоди - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества от затворен тип и дружества със специална инвестиционна цел - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Проблеми на политиката за патентно подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Семейно подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Коментар по корпоративното подоходно облагане - Постановка на коментара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в режима на данъчните постоянни разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в режима на данъчните временни разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по корпоративното подоходно облагане - 2002
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Постановка на коментара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Промени в режима на временните данъчни разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Промени в режима на постоянните данъчни разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Въведение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Постановка на коментара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Промени в данъчната регулация на финансовия резултат преди данъчното преобразуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Нови елементи в обхвата на социалните разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Пренасяне на загубите в следващи данъчни периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Техника на прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Преотстъпване на данък печалба на търговски дружества след извършване на приватизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Данъчно третиране на финансовия резултат от стопанска дейност на юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Постановка на коментара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Данъчно третиране на разходите за командировка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Данъчно третиране на разходите за амортизация при амортизационни квоти, различни от данъчните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Данъчно третиране на лихвените разходи по метода на слабата капитализация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Данъчно третиране на разходите за ремонт на дълготрайни материални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Данъчни облекчения за разходи по придобиване на контролни апарати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Данъчно третиране на печалби и доходи от стопанска дейност у нас на чуждестранни лица и чуждестранни неперсонифицирани дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Данъчно облагане на социалните разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Данъчно облагане на разходите за поддържане, ремонт и експлоатация на леки автомобили, използвани не по занятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Постановка на коментара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Данъчно третиране на доходи от източници в страната на чуждестранните лица и неперсонифицирани дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Данъчно третиране на трансферни цени при търговски сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Техника за установяване влиянието на данъчните разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Данъчна регулация на лихвени разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Данъчно преобразуване при отписване на дълготрайни материални активи с преоценъчен резерв
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Определяне на данъчна основа за корпоративно облагане на застрахователни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Данъчно третиране на разходи за медицинско и транспортно обслужване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Внасяне на корпоративните данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Обща постановка за данъчни субекти и обекти на корпоративно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Данъчно облагане на разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Данъчни преференции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Внасяне на корпоративните данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат (продължение)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01