Автори / източници
Владимир Георгиев

Намерени 36 документа
подредени по дата на публикуване

Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Допустим ли е банков влог с инвестиционно предназначение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Въпроси на свикването на общо събрание на акционерите с писмени покани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Комитетът за подбор в кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Скрити вземания в приватизационния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Система на превантивен финансов контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Относно неналичния депозит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

За и против държавните таксови марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

За пререгистрацията на финансовите институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Новата наредба за паричните преводи и платежните системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Изменения и допълнения в условията и реда за издаване на лицензи, разрешения и одобрения от Комисията за финансов надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Ред за вписване и отписване на публични дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Таксата за управление на кредита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Относно промените в Закона за Българската народна банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Допустимо ли е предявяването на иск по чл. 74 ТЗ срещу решение на учредително събрание на акционерно дружество?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Преклудиране на предимственото право на акционера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Административен контрол при свикване на общо събрание на акционерите на Централния депозитар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Управляващо и обслужващо дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Фондовата борса и Централният депозитар в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Изграждане и прехвърляне собствеността на съоръжения за присъединяване към електрическата мрежа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Допустимо ли е предявяването на иск по чл. 74 ТЗ срещу решение на учредително събрание на акционерно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Секюритизация на недвижими имоти и вземания по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Специалната търговска правосубектност на фондовата борса и Централния депозитар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Потребителският кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Конституционният съд се произнесе по спорния § 6а от отменения Закон за приватизацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Нови правомощия на небанковите финансови институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Клоновете на Българската народна банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Небанковите финансови институции в условията на Валутния закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Извършване на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Актове на Комисията за избор на първични дилъри на държавни ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Валидност на актовете на титуляря на банкова сметка спрямо банката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Кредитирането в чуждестранна валута според съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Срокове за плащане и сетълмент при банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.29, ал.2, т.4 от Закона за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Каква е съдбата на сключените от банката договори за банкови касети при открито производство за банкова несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01