Автори / източници
Иван Златков, д-р д.е.с.

Намерени 463 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Счетоводно отчитане на правителствени дарения и сделки с правителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Счетоводно отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Казус: Документиране и осчетоводяване на продажбата на дълготрайни материални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Отчитане на установени липси или излишъци при инвентаризацията в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Отчитане на вливането при юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Изкупуване на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон - счетоводни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Счетоводно отчитане на биологични активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Отчитане на авансово предоставени и изразходвани средства от Европейски фондове през предходна година, които са получени през текущата година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Коментар на Закона за публичните финанси - Обхват на закона - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за публичните финанси - Основни фискални правила – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за публичните финанси - Изисквания към структурата на бюджета – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за публичните финанси - Бюджетни взаимоотношения – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за публичните финанси - Финансови взаимоотношения с общия бюджет на Европейския съюз и с други международни програми и договори – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за публичните финанси - Съставяне на бюджетите – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за публичните финанси - Приемане на бюджетите – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за публичните финанси - Изпълнение на бюджетите – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за публичните финанси - Текущо наблюдение и отчитане на изпълнението на консолидираната фискална програма – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за публичните финанси - Годишни отчети на бюджетите – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за публичните финанси - Сметки за средства от Европейския съюз – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за публичните финанси - Сметки за чужди средства – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за публичните финанси - Банково обслужване и система на единна сметка – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за публичните финанси - Централизирано разплащане на осигурителни вноски, данъци и други публични вземания – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за публичните финанси - Бюджетно счетоводство – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Документиране и осчетоводяване на продажбата на дълготрайни материални активи – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Отписване на задължения - счетоводни и данъчни аспекти – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Изкупуване на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Отчитане на вливането при юридически лица с нестопанска цел – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Документиране и осчетоводяване на допълнителни вноски от собственика в търговско дружество – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Счетоводно отчитане на стоките на консигнация – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Счетоводно отчитане на стоките на консигнация – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Счетоводно отчитане на правителствени дарения и сделки с правителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Разработване на счетоводната политика на предприятието за 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Относно понятията „отчетна стойност“ и „балансова стойност“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

За счетоводната политика на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Представяне на активите и пасивите по отсрочени данъци в отчета за финансовото състояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Обща характеристика на бюджетното предприятие - Същност и видове - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Приложима счетоводна база в бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Сметкоплан на бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на капитала в бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на паричните средства в бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на ценните книжа - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на предоставените заеми и временна финансова помощ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на емисиите на ценни книжа - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на задълженията на бюджетните предприятия по активирани гаранции - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на получените заеми - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Особености в отчитането на дълготрайните активи на бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Особености в отчитането на краткотрайните активи - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Особености в отчитането на разходите и приходите в бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на финансиранията в бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Особености на инвентаризацията на активите и пасивите на бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Оценяване на активите и пасивите в бюджетните предприятия във връзка с годишното приключване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Начисляване на провизии в края на периода - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Отчитане на събитията, които са настъпили след датата на годишния финансов отчет - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Приключване на счетоводните сметки и съставяне на годишна оборотна ведомост - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Изготвяне на годишния финансов отчет в бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Изисквания към съставителите на финансови отчети – 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Разработване на счетоводна политика на предприятието – 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Относно съдържанието на понятията „първоначална стойност“ и „отчетна стойност“ – 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Относно съдържанието на понятието „непреодолима сила“ – 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Прилагане на облекчена форма на финансова отчетност – 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Определяне кръга на предприятията, които имат право да прилагат съкратени форми на финансови отчети – 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Преоценка на валутни позиции от предприятия, прилагащи МСС (МСФО) – 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Счетоводно третиране на кражба на автомобил, нает по договор за финансов лизинг – 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Последващо оценяване на биологичните активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Отчитане на вътрешните разчети в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Отчитане на кражба на актив, нает при условията на финансов лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

За индивидуалния сметкоплан на предприятията от реалния сектор на икономиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Отчитане на биологичните активи през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Организация на счетоводството в предприятието - Изисквания към счетоводните документи и документиране на стопанските операции - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Организация на счетоводството в предприятието - Счетоводно отразяване на информацията за стопанските операции - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 1 - Представяне на финансови отчети - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 7 - Отчети за паричните потоци - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 24 - Оповестяване на свързани лица - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 34 - Междинно счетоводно отчитане - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 36 - Обезценка на активи - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 11 - Договори за строителство - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 18 – Приходи - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 19 - Доходи на персонала - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 41 - Селско стопанство - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

По-важни промени в Закона за счетоводството, извършени в края на 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Цесия на вземания - Същност и счетоводно отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Отчитане на продажбите на рекламни стоки и на стоки на консигнация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Счетоводно отчитане на обратния лизинг при продавача ­ лизингополучател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Промени в отчитането на приходите и разходите от земеделските производители през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

От 01.01.2011 г. е в сила нов Закон за Сметната палата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 1 - Представяне на финансови отчети – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 7 - Отчети за паричните потоци – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 34 - Междинно счетоводно отчитане – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>