Автори / източници
Венета Манова

Намерени 23 документа
подредени по дата на публикуване

Обжалване решенията на общинските служби по земеделие и гори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Определяне размера на обезщетенията за щети, нанесени върху гори и земи от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Устройство на горите и земите от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Технически изисквания към плановете по § 4к, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Промени в горския фонд съгласно последните изменения в Закона за горите и правилника за неговото прилагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Придобиване на право на собственост върху земи, включени в държавния горски фонд, които са застроени с узаконими сгради
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-30

Оценяване на имоти, включени в горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Технически изисквания при възстановяване право на собственост върху имоти в границите на урбанизирани територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Задължения на собствениците за опазване на имотите им в горския фонд от пожари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Строителство в горите и земите от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Отдаване под наем и/или аренда на земите от държавния поземлен фонд чрез провеждане на конкурс
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Отдаване под наем и/или под аренда на земите от държавния поземлен фонд чрез провеждане на търг
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Условия и ред за строителство в горския фонд
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Категоризиране на земеделските земи при промяна на предназначението им и изработване на подробен устройствен план, за да бъдат застроени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Процедура по промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Придобиване на собственост върху земя от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Правни възможности според българското законодателство за инвестиране и за придобиване право на собственост върху земеделски земи и недвижими имоти от чужденци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Изменение и допълнение на Закона за възстановяванена собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Възможност за промяна на решения на поземлената комисия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Нови моменти в правната уредба на поименните компенсационни бонове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Делба на земеделски имоти с възстановено право на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Обезщетяване по Закона за собственноста и ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01