Автори / източници
Виолета Христова

Намерени 96 документа
подредени по дата на публикуване

Национална програма "В подкрепа на майчинството"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Обучение на безработни по актуални професии в туристическия бранш
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Избор на обучаваща институция за придобиване на професионална квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Обявяване на свободни работни места от работодателите от Европейското икономическо пространство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Нови моменти в Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” за 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Нова методика за професионална квалификация на безработните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Ред за издаване и обжалване на решенията на директора на дирекция “Бюро по труда”, след влизането в сила на новия АПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Новата Наредба № 6 за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Какво трябва да се направи при загубена или унищожена трудова книжка?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Какво трябва да знаем за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Как се определя възнаграждението по време на платен годишен отпуск?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Конвенция № 181 на МОТ за частните бюра по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Как да кандидатстваме по програмата "Активни услуги на пазара на труда"?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Условия за включване в Националната програма "Помощ за пенсиониране"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Условия за регистрация на безработни, когато участват в курсове за квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Услуги, които предлага дирекция "Бюро по труда" за устройване на безработен на подходящо работно място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

На какви условия трябва да отговарят работодателите, желаещи да кандидатстват за ползване на насърчителни мерки и участие в програми за заетост и обучение?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Насърчаване на предприемачеството на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Професионално ориентиране и консултиране на търсещите работа лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Условия за участие в Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Право на нова регистрация с друг статут по време на 12-месечния изчаквателен период по чл. 20, ал. 5 ЗНЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Регистрация в дирекция “Бюро по труда” по настоящ адрес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Обжалване на решенията на директора на дирекция “Бюро по труда”, относно правото на регистрация на лицата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Подходящо за търсещото работа лице свободно работно място по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Промените в Закона за насърчаване на заетостта по отношение регистрацията на търсещите работа лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Регистрация в бюрото по труда след освобождаване от работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Изпълнение на мирновременна алтернативна служба и право на регистрация в дирекция “Бюро по труда” след прекратяването й
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Права на неосигурената майка при бременност, раждане и отглеждане на дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Уважителни причини за неявяване в дирекция "Бюро по труда"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Личната карта е единственият документ, от който може да се установи валидният постоянен адрес на български гражданин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Право на регистрация и обезщетение за безработица след прекратяване на трудов договор на прокурист на ЕТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Право на регистрация и обезщетение за безработица след прекратяване на трудов договор на прокурист на ЕТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Регистрацията на студенти в дирекция "Бюро по труда"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

При постъпване на работа безработният е длъжен да подаде декларация в седемдневен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

При постъпване на работа безработният е длъжен да подаде декларация в седемдневен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Регистрация и обезщетения при безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Регистрация и обезщетения при безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Национална програма “Нова възможност за професионално развитие”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Посреднически услуги по заетостта за работодатели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

За удостоверяване регистрацията на лицата като безработни пред поделението на НОИ се издава служебна бележка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

За изплащане на паричното обезщетение за безработица не се изисква ежемесечно подаване на декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Процедура по информиране при масови уволнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Промени в ПМС № 141 от 28.10.2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Регистрация в дирекция "Бюро по труда" на заето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Право на регистрация и изплащане на парично обезщетение за безработица след прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, т. 9 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Регистрацията се възстановява след приключване упражняването на дейност ­ основание за задължително осигуряване по чл. 4 КСО, ако лицата са уведомили в срок дирекция “бюро по труда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Регистрацията в дирекция "Бюро по труда" не се прекратява, когато лицето започне работа, за която не подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Информацията от документите за стаж е необходима при насочване на лицата към свободни работни места
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Изплащането на паричното обезщетение за безработица се възстановява от момента на отпадане на основанието за прекратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

След изменението в ЗНЗ лицата са длъжни да уведомят дирекцията “Бюро по труда” за промяна на декларираните обстоятелства в 7-дневен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Изплащането на паричното обезщетение за безработица се възстановява от момента на отпадане на основанието за прекратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

По правото на лицата на регистрация директорът на дирекция "Бюро по труда" се произнася с решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

При работа по втори или допълнителен трудов договор, осигурителният доход се взема предвид при изчисляване размера на обезщетението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

При работа по втори или допълнителен трудов договор, осигурителният доход се взема предвид при изчисляване размера на обезщетението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Прекратяване на регистрацията и изплащането на обезщетението при неспазване графика за посещение в дирекция “Бюро по труда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Възобновяване изплащането на паричното обезщетение за безработица след отказ на ТП на НОИ да отпусне пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Процедурата за възстановяване на обезщетението за безработица, предвидена в чл. 54е КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Уточняване на понятието “масови уволнения”, несвързани с личността на работника по смисъла на т. 9 от § 1 на ДР на закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Възстановяване изплащането на паричното обезщетение за безработица по реда на чл. 54д, ал. 5 КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Право на парично обезщетение за безработица, когато по време на получаването му лицето работи по граждански договор с възнаграждение под минималната работна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Спряното за времето на получаване на обезщетение за временна нетрудоспособност обезщетение за безработица се възобновява без удължаване периода на изплащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Наетите на работа лица на непълно работно време в срока за изплащане на обезщетението за безработица, получават обезщетение в намален размер за оставащия период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Условия за регистрация на лицата като безработни в териториалните поделения на агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Ползване право на парично обезщетение за безработица по реда на глава IV А от КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Уважителни причини за неспазване на 3-месечния срок за регистрация в бюрото по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Уважителни причини за неспазване на 3-месечния срок за регистрация в бюрото по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Право на обезщетение след 6 месеца сезонна работа по НП “ГФЗ”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Парично обезщетение за безработица, когатопрез 9-месечния период няма действително отработени дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Право на парично обезщетение за безработицапри смяна на постоянен адрес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Бюрото по труда удостоверява статута на безработното лице към момента на издаване на съответния документ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Справка-декларация, подписана и подпечатана от работодателя, няма нужда от допълнителни заверки на посочените данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Лихва върху дължимото по чл. 25, ал. 1 ППЗЗБНЗ обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Обезщетението за безработица остава по сметката на фонд “ПКБ”, ако не бъде получено без уважителни причини в 3-месечен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Правото на парично обезщетение за безработица е уредено с чл. 67 от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, докато в чл. 66 от него са посочени източниците на средства за изплащането му в конкретни случаи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Размерът на паричното обезщетение за безработица се променя при изменение на минималната работна заплата само ако не попада в новите граници 80-150 на сто от нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Осигуряването на членовете на кооперации, работещи по трудов договор, е регламентирано като задължително за всички осигурени социални рискове с КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Размер на обезщетението за безработица когато лицето е работило при установена за дружеството дневна продължителност на работното време под 8 часа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Регистрация в бюрото по труда след прекратяване на трудовия договор на основание  чл. 331 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Промени в правилника за прилагане на закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Право на обезщетение за безработица на лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Полученото обезщетение за безработица не се възстановява, когато няма присъдено обезщетение по реда на чл. 225, ал 1 от Кодеска на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Несъгласие с решението на началника на Бюрото по труда се изразява само чрез обжалване на това решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Определяне размера на паричното обезщетение за безработица на лице, работило като застрахователен агент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Право на месечни добавки за деца на самотна майка, регистрирана в бюрото по труда с право на парично обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Възстановяване на полученото парично обезщетение за безработица за срока на присъдено, но неизплатено обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Възстановяване на правото на обезщетение за безработица след работа по срочен трудов договор, когато бюрото по труда е уведомено за него след приключването му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Право на избор - Указа за насърчаване на раждаемостта или ЗЗБНЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Регистрация в Бюрата по труда при променен постоянен адрес, вписан в новите документи за самоличност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Без сключен трудов договор безработното лице не може да прави вноски във фонд "ПКБ ", тъй като това не поражда права по реда на чл. 67 ЗЗБНЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Недобросъвестно получените обезщетения се възтановяват на Бюрото по труда с лихвите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Прилагане на § 4 от преходните и заключителни разпоредби на правилника за прилагане на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Право на обезщетение за безработица на лица, уволнени на основание чл. 37, ал. 1, т. 4 от Дисциплинарния устав на БДЖ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ не може да бъде върнато вместо обезщетението за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Обезщетението по реда на ПМС №131 от 1996г. не дава право на обезщетение по реда на ПМС №100 от 1998г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01