Автори / източници
Елисавета Паньовска

Намерени 40 документа
подредени по дата на публикуване

Ред и условия за образуване на работните заплати в системата на средното образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Определяне на индивидуални основни заплати в средното образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Признаване на педагогическия стаж на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Заместване на отсъстващ учител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Трудово възнаграждение при по-високо образование от изискуемото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Възнаграждение на помощнообслужващ персонал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Зачита ли се за педагогически стажът, положен извън системата на образованието?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Елементи на брутното трудово възнаграждение на персонала, зает в средното образование при прилагане на чл. 228 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Работната заплата на педагогическия персонал в средното образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Дневна посещаемост в детска градина и трудово възнаграждение на заместващ учител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Размер на допълнителното трудово възнаграждение съгласно § 35 от Закона за народната просвета за длъжностите, които се заемат по чл. 111 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Платен годишен отпуск на педагогическите кадри в системата на народната просвета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Елементи на брутното трудово възнаграждение, които се включват при заплащане на платения годишен отпуск и при изчисляване на обезщетениеза неизползван отпуск в системата на средното образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Елементи на брутното трудово възнаграждение, които се включват при заплащане на платения годишен отпуск и при изчисляване на обезщетениеза неизползван отпуск в системата на средното образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Изменения на работните заплати в системата на средното образование съобразно новата минимална заплата за страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Промяна на заплатата и други права на учител, придобил по-високо образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Изисквания за заемане длъжността помощник-директор по учебно-производствената дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Размер на платения отпуск за помощник-директор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Новите моменти в наредба № 5 от 23.05.2001 г. За определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Основни характеристики на длъжността “възпитател”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Допълнително трудово възнаграждение по § 35 от закона за народната просвета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Изисквания за ценз на счетоводител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Възнаграждение на библиотекар в училище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Особености при длъжността "Педагогически съветник"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

За изискванията към степента на образование за главен счетоводител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Заплащане на лекторски часова
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

С повишаване на квалификацията не се придобива образователна степен или специалност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Размер на платения годишин отпуск на помощник директора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Допълнително възнаграждение за "клас" при лекторски часове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Заплащане при първа професионално-квалификационна степен за заети в средното образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Право на допълнително възнаграждение за 24 май
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Заплатата на учител-методист
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Допълнително трудово възнаграждение по §35 от Закона за народната просвета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Отново за елементите на брутното трудово възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при повече от един работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Отново за допълнителното възнаграждение (на заетите в образованието) при промяна на местоработата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Право на допълнително възнаграждение за помощник-директор в училище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Право на допълнително трудово възнаграждение за ІІ клас квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Право на допълнително месечно възнаграждение за присъдена научна степен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Имам ли право на заплата за средно специално образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01