Автори / източници
Методи Марков, проф. д.ю.н.

Намерени 176 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Още веднъж за безвъзмездността на ипотечния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Изгубване на правото на собственост чрез „поглъщане“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Привилегиите в полза на държавата по чл. 136, ал. 1, т. 2 и 6 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Още веднъж за материалната и процесуалната правоспособност на бюджетните учреждения, които не са изрично признати за юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Проблеми при създаването на имотен регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

За силата на пресъдено нещо на решението по частичен иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Обратно действие на закона при новоуредени фактически състави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Приемане на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Приемане на наследството по опис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Отказ от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Отношения между наследниците по повод наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Отношения между наследниците, заветниците и трети лица по повод наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Недействителност на отказа от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Прилагането на забраната за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Ипотеката като възмезден или безвъзмезден договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Конклудентни действия за приемане на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Възникване на гражданска правосубектност в полза на бюджетни организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Основни положения - Предмет и принципи на уредбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Основни положения - Приложно поле
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Основни положения - Изключения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Отстраняване на нарушения в процедурите - Унищожаване на договори или рамкови споразумения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Развитие на уредбата относно местата за паркиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

По въпроса за трансформацията на лично имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Оповестително-защитно действие на вписването (Противопоставимост на вписания акт по чл. 113 ЗС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Особености на правоприемството при прехвърляне на съвкупности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Обезщетение и неустойка за забава
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Придобиване на имот на името на двамата съпрузи с лични средства само на единия от тях - Коментар на точка 4 от Тълкувателно решение № 5/2013 от 29.12.2014 г. по т.д. № 5/2013 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава пета - Прекратяване на брака
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава десета - Задължение за издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Придобиване на вещни права от съпружеската общност от съпруга – едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Погасителна давност при застраховка на договорна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки – Общи приложения – Поредното изменение в режима на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки – Общи приложения – Приложно поле на закона - обекти, субекти и изключения от приложното поле
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки – Общи приложения – Органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Общи правила за възлагане на обществените поръчки - Откриване на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Общи правила за възлагане на обществените поръчки - Участие в процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Общи правила за възлагане на обществените поръчки - Оценка и класиране на офертите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Общи правила за възлагане на обществените поръчки – Приключване и прекратяване на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Общи правила за възлагане на обществените поръчки – Договор за обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Общи правила за възлагане на обществените поръчки – Договор за подизпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Избор на процедура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Открита процедура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Ограничена процедура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Състезателен диалог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Процедури на договаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Рамково споразумение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Динамична система за доставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Конкурс за проект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Особени правила за възлагане на обществени поръчки от секторните възложители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки – Обжалване и отговорност – Обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за Обществените поръчки – Обжалване и отговорност - Контрол и санкции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Откриване на процедурата - Обявяване на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Откриване на процедурата - Изисквания към кандидатите и участниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Разглеждане, оценка и класиране на офертите - Отваряне и оценка на офертите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Разглеждане, оценка и класиране на офертите - Прекратяване на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Производство пред КЗК - Актове, които подлежат на обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Производство пред КЗК - Движение на производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Производство пред КЗК - Произнасяне на КЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Производство пред КЗК - Действия на възложителя при отмяна на решението от КЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Производство пред КЗК - Други въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Подготовка и откриване на процедура за обществена поръчка по ЗОП
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Общи правила за участие в процедури по ЗОП
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Назначаване на комисия за провеждане на процедурата
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Разглеждане, оценка и класиране на офертите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Определяне на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка. Прекратяване на процедурата
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Обжалване на актовете на възложители в процедури по ЗОП
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Ограничена процедура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Договор за аренда на съсобствена земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Един въпрос, свързан с органното представителство на юридическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Новото в уредбата на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Допустимост на установителен иск за собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Някои въпроси, които предизвика Тълкувателно решение № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Обезщетяване за неимуществени вреди, причинени от неизпълнение на договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Едностранен или двустранен договор е даването вместо изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Консенсуален или реален договор е даването вместо изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Отказ от договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Особености на съсобствеността, възникнала от наследяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Отметнината - Способ за прекратяване на договорните отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Предпоставки и критерии за предоставяне на семейното жилище за ползване след развода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Въпроси на наследственото правоприемство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Ипотека върху кораб
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Въпроси във връзка с опрощаването на задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Сключване на договора за спогодба. Недействителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Ограничения в съдържанието на правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Изменението на договора за ипотека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Отваряне на офертите и формална проверка за тяхната редовност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Разпореждане със семейното жилище - собственост на единия от съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Действие на режима на имуществените отношения между съпрузите и спрямо трети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Уредбата на развода по новия Семеен кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Относно реда за упражняване на особените права на наследниците по чл. 12 ЗН
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Договор за спогодба - характеристика и отграничения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Някои въпроси относно възложителите на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Промени в подзаконовата уредба на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Актуални промени в уредбата на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Преглед на съдебната практика относно приемането и отказа от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Задължението за даване на заем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Действие на презумпцията за съвместен принос при иск по чл. 29 от Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Унищожение, прекратяване, разваляне и отмяна на договор и последиците относно даденото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>