Автори / източници
Никола Младенов

Намерени 25 документа
подредени по дата на публикуване

Някои въпроси на представителството на юридическите лица в нотариалната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента - Договор, който изисква правна регламентация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Някои въпроси на неустойката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Активна легитимация при иск за унищожение на правна сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Обезщетението за вреди по чл. 236, ал. 2 ЗЗД (преглед на съдебната и арбитражната практика)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Продължаване дейността на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Прекъсване на давността с предявяване на иск (чл. 116, б. “б”, пр. 1 ЗЗД)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Въпроси относно правосубектността на клона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Прихващане на няколко еднородни задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Прихващане на изпълнението при едно лихвоносно задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Преобразуване на търговски дружества чрез разделяне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Признание на вземането от длъжника - правни последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Прекъсване на давността с признание на вземането от длъжника (чл. 116, б. “а” ЗЗД)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Търговска покупко-продажба за покритие и обезщетение за разлика в цените (чл. 323 ТЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Клауза за толеранс при изпълнение по количество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Защита на правото на ползване на при неправомерни действия от страна на собственика на имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Защита при незаконосъобразно прекратяване на срочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Наследяване на вземания за вреди от непозволено увреждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

По някои въпроси на доброволната делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Разваляне на смесени договори за гледане и издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Клаузи за неотчуждаемост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Право на изкупуване по чл. 33 ЗС и предварителен договор за покупко-продажба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Конкуренция между вещен и облигационен иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Нищожно ли е дарението на чужда вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Един въпрос по приложението на чл. 115, ал. 1, б. “ж” ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01