Автори / източници
Огнян Атанасов

Намерени 19 документа
подредени по дата на публикуване

Минимални изисквания за здраве и безопасност на работното място - Практически разяснения по прилагането на Директива 89/654/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания при използване на работното оборудване - Практически разяснения по прилагането на Директива 2009/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за защита от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени - Практически разяснения по прилагането на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове,
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за защита от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти - Практически разяснения по прилагането на Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно защитата на работниците от рисковете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за безопасност и здраве на строителните участъци - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. за прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за осигуряване на знаци и сигнали за безопасност и здраве - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за подобряване безопасността и здравето при рудодобива чрез сондиране - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 г. за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за подобряване безопасността и здравето при рудодобива по открит и подземен способ - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/104/ЕИО на Съвета от 3 декември 1992 г. относно минималните изисквания за подобряване опазванет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за защита от рискове, свързани с експозиция на химични агенти - Практически разяснения по прилагането на Директива 98/24/EO на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с хим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за защита от експлозивни атмосфери - Практически разяснения по прилагането на Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 г. относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за защита при експозиция на вибрации - Практически разяснения по прилагането на Директива № 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за защита при експозиция на шум - Практически разяснения по прилагането на Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за защита при експозиция на изкуствени оптични лъчения - Практически разяснения по прилагането на Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свъ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за защита при експозиция електромагнитни полета - Практически разяснения по прилагането на Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Подобряване безопасността и здравето на работещите по срочно или временно трудово правоотношение - Практически разяснения по прилагането на Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25 юни 1991 г. за допълнение на мерките за насърчаване на подобряването на безоп
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Закрила на младите хора на работното място - Практически разяснения по прилагането на Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на работното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за защита при експозиция на азбест - Практически разяснения по прилагането на Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с eкспозицията на азбе
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за безопасност и медицинско обслужване на борда на плавателните съдове - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване н
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби - Практически разяснения по прилагането на Директива 93/103/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15