Автори / източници
Красимир Машев

Намерени 17 документа
подредени по дата на публикуване

Присъединен кредитор ли е ищецът, предявил иск с правно основание чл. 135 ЗЗД, по чл. 459, ал. 1 ГПК?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Сключване на договори за кредит за недвижими имоти на потребители при предварително установени от кредитора общи условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Защита на потребителите на кредитни услуги, по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Потребителският кредит - Неравноправни клаузи, уговорени в договори за потребителски кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Приложимост на тълкувателните разяснения, дадени в Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. на ВКС по т. д. № 1/2014 г., ОСТК, при действието на новия Кодекс за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Право на едностранна корекция от крайните снабдители на сметките на крайните клиенти за доставена електрическа енергия (при неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Разваляне на двустранни договори - Неизпълнение на правни задължения, възникнали от двустранен договор. Материални предпоставки за разваляне на двустранни договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Разваляне на двустранни договори - Предпоставки за разваляне на двустранни договори поради виновно неизпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Разваляне на двустранни договори - Предпоставки за разваляне на двустранни договори при обективна (безвиновна) невъзможност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Разваляне на двустранни договори - Уговорка за комисорна клауза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Разваляне на двустранни договори - Правни последици при разваляне на двустранни договори. Компенсаторни и мораторни неустойки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Разваляне на двустранни договори - Извънсъдебно разваляне на двустранен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Разваляне на двустранни договори - Съдебно разваляне на двустранен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Съдебна защита при настъпил риск по договор за застраховка с предмет неимуществено благо на длъжника по договор за банков кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Действие на отмяната на индивидуален административен акт във времето и по отношение на субектите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Потребителският кредит след промените в ДВ, бр. 35/2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Иск на комитента срещу комисионера по чл. 355 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29