Автори / източници
Христо Досев, д.е.с.

Намерени 39 документа
подредени по дата на публикуване

Особености при счетоводното отчитане на транспортната дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Счетоводни аспекти при отчитане на дълготрайните материални активи - придобиване, амортизация, обезценка, ремонт, замяна и отписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Преглед на последните промени в Закона за счетоводството, в сила от 07.05.2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти на лизинга при наемодателите и наемателите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти на получени финансирания и правителствени дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти на продажбите на консигнация, посредством интернет сайт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти при отчитане на дълготрайните активи (придобиване, амортизации, обезценка, ремонт, подобрение, освобождаване, замяна и последваща оценка)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти на непаричните вноски (апорт)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти при разпределяне на дивидент, скрито разпределение на печалбата и констатирани счетоводни грешки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти при отчитане на вземания и задължения в чуждестранна валута
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти при съхраняване и унищожаване на счетоводната документация, в контекста на защитата на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно отчитане на лизинговите договори по реда на Националните счетоводни стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Годишно счетоводно приключване - Представяне на печалбата или загубата в отчета за приходите и разходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Счетоводно и данъчно третиране на доходите от рента и аренда в земеделието - т.нар. „пасивни“ доходи на земеделските стопани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Съхраняване и унищожаване на счетоводната документация, в контекста на счетоводното и данъчното законодателство, и защитата на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Нормативни изисквания за изготвяне на нефинансова декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Счетоводно отчитане и представяне на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, в контекста на СС 10
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Кратък обзор на промените в счетоводното и данъчното законодателство, въведени посредством ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Касовата наличност - счетоводни последици при констатирани счетоводни грешки,разпределен дивидент и скрито разпределение на печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Ликвидация на търговски дружества - счетоводни, данъчни и правни изисквания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Съхраняване и унищожаване на счетоводните документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Особености и често срещани проблеми при изготвяне на финансовите отчети на земеделските стопани по реда на МСФО и НСС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Правителствени дарения и тяхното счетоводно представяне във финансовите отчети в съответствие с НСС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Коригиращи годишни данъчни декларации по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Последните промени в Закона за счетоводството, обнародвани в края на 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Представяне на финансовия резултат на предприятието в годишния финансов отчет за 2016 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Счетоводните документи - изисквания, съдържание и съхранение в съответствие с разпоредбите на новия Закон за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Ръководителят на предприятието - мениджър или счетоводител по смисъла на новия Закон за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

Публичност на финансовите отчети, в съответствие с изискванията на новия Закон за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Изисквания към финансовите отчети, изготвяни по реда на новия Закон за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Приложимата счетоводна база в контекста на новия Закон за счетоводството - избор, или задължение на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Счетоводно отчитане на разходи за създаване на уеб сайт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Непаричната вноска (апорт) - сделка по смисъла на ТЗ и специфични задължения по смисъла на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Счетоводно отчитане на продажбите на консигнация, реализирани посредством Интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Финансовите отчети - задължения и отговорности в случаи на измами
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Задължения след годишното счетоводно приключване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Добри счетоводни практики - уместните стъпки за годишното счетоводно приключване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Отчитане при публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29