Автори / източници
Мариана Кацарова

Намерени 88 документа
подредени по дата на публикуване

Въпроси и отговори по обществени поръчки - Възможно ли е да има редовен ЕЕДОП без самият той да е подписан с квалифициран електронен подпис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Въпроси и отговори по обществени поръчки - Нови обстоятелства, подлежащи на деклариране от членовете на оценителните комисии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Поредност на действията при прилагане на т.нар. „обърнат ред“ по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Подготвителни действия на възложителя за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Промени, свързани с възложителите - Промени в кръга на възложителите за конкретен случай (ad hoc)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Промени, свързани с възложителите - Делегиране на правомощия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Промени в изключенията по ЗОП - Общи изключения по чл. 13 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Промени в изключенията по ЗОП - Изключения за публични възложители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Промени в изключенията по ЗОП - Изключения за секторни възложители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Стойностни прагове. определяне на прогнозната стойност - Промени в стойностните прагове за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Стойностни прагове. определяне на прогнозната стойност - Правила за изчисляване на прогнозната стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Стойностни прагове. определяне на прогнозната стойност - Забрана за разделяне на обществените поръчки и изключения от нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Публичност и прозрачност - Решения и обявления
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Публичност и прозрачност - Документация за обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Публичност и прозрачност - Профил на купувача
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Подготовка на процедурата - Общи правила при определяне на срокове за подаване на заявления за участие и оферти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Подготовка на процедурата - Обособени позиции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Подготовка на процедурата - Технически спецификации - общи и специфични условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Изисквания към кандидатите и участниците - Промени в някои обстоятелства за лично състояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Изисквания към кандидатите и участниците - Критерии за подбор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Изисквания към кандидатите и участниците - Трети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Изисквания към кандидатите и участниците - Подизпълнители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Изисквания към кандидатите и участниците - Деклариране и доказване на съответствие с критериите за подбор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Критерии за възлагане - Видове критерии за възлагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Критерии за възлагане - Особености при оценяване в обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Критерии за възлагане - Изследване на необичайно благоприятни оферти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Процедури за възлагане на обществени поръчки - Промени в сроковете за получаване на оферти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Процедури за възлагане на обществени поръчки - Срок на валидност на офертите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Процедури за възлагане на обществени поръчки - Особености при провеждане на процедури, които съдържат етап на преговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Процедури за възлагане на обществени поръчки - Конкурс за проект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Провеждане на процедурите по ЗОП - Разяснения по условията на поръчката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Провеждане на процедурите по ЗОП - Изменения на условията след откриване на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Провеждане на процедурите по ЗОП - Условия за участие в процедури по ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Провеждане на процедурите по ЗОП - Назначаване и работа на комисията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Провеждане на процедурите по ЗОП - Приключване на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Досие на обществената поръчка - Съдържание на досието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Досие на обществената поръчка - Срок за съхранение на досиетата за обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност - Процедури за възлагане на обществени поръчки на ниски стойности - Публично състезание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност - Процедури за възлагане на обществени поръчки на ниски стойности - Пряко договаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност - Събиране на оферти с обява. покана до определени лица - Особени правила при събиране на оферти с обява
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност - Събиране на оферти с обява. покана до определени лица - Покана до определени лица по чл. 191 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Правомощия на агенцията по обществени поръчки - Основни функции по чл. 229, ал. 1 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Правомощия на агенцията по обществени поръчки - Ролята на АОП при стандартизиране на изисквания и документи в областта на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Видове предварителен контрол - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Видове предварителен контрол - Предварителен контрол чрез случаен избор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Видове предварителен контрол - Предварителен контрол върху процедури на договаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Видове предварителен контрол - Предварителен контрол при изменение на договор за обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Последващ контрол и координиране на контролните практики - Форми на последващ контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Последващ контрол и координиране на контролните практики - Нови правомощия на АДФИ при извършване на проверки по чл. 238, ал. 4 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Последващ контрол и координиране на контролните практики - Координиране на контролните практики между Сметната палата, АДФИ и АОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Административнонаказателна отговорност - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Административнонаказателна отговорност - Промени в съставите на административни нарушения по ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Административнонаказателна отговорност - Производство за търсене на административнонаказателна отговорност при нарушения на ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Административнонаказателна отговорност - Производство за търсене на административнонаказателна отговорност за нарушения на ППЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Как да постъпи комисията в процедура по Закона за обществените поръчки при подаден ЕЕДОП само на хартиен носител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Прилагане на чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при обществени поръчки с обособени позиции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Документиране работата на комисията при процедура „публично състезание“ по ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Как се прекратява обществена поръчка при събиране на оферти с обява
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Срок на валидност на офертите при възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Разработването на документация за обществена поръчка - правна услуга или не
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Процедурата „пряко договаряне“ за възлагане на услуги по Приложение № 2 към ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Мотиви за липса на обособени позиции при възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Административнонаказателна отговорност за нарушения на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Работа на комисията при провеждане на процедури по новия Закон за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Управление и контрол - Управление на обществените поръчки при възложителите (вътрешен контрол)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Управление и контрол - Държавно управление в областта на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Управление и контрол - Предварителен контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Управление и контрол - Последващ контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Административнонаказателни разпоредби - Административнонаказателна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Упълномощаване и заместване при обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Практически въпроси при деклариране и доказване на някои обстоятелства по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Още по промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Предварителен и последващ контрол в областта на обществените поръчки - Същност, предпоставки и ред за упражняване на предварителния контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Предварителен и последващ контрол в областта на обществените поръчки - Същност и характеристики на последващия контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Предварителен и последващ контрол в областта на обществените поръчки - Административнонаказателна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Гаранциите в процеса по възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Нови моменти при контрола и административното наказване в областта на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Обстоятелствата по чл. 47 от Закона за обществените поръчки като пречка за участие в процедурите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Профилът на купувача - Инструмент при възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Законови изисквания и добри практики при подготовката на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Практически въпроси по възлагането на обществени поръчки с публична покана
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Нови методически указания на Aгенцията по обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Предстоящи промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Често срещани нарушения при възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Административно-наказателна отговорност за нарушения в областта на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Последващ контрол в областта на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Предварителен контрол в областта на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28