Автори / източници
Атанас Иванов, д-р

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

По някои спорни въпроси на защитата срещу нищожни определения и разпореждания на съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

За правомощието на първоинстанционния съд да обезсили постановеното от него решение и да прекрати производството по делото поради отказ от иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

По въпроса за представляването на Прокуратурата на Република България по делата по ЗОДОВ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Предпоставките за присъждане на разноски за юрисконсулт в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Допустимост на касационното обжалване с оглед новите основания за допускане на касационната жалба, приети със ЗИДГПК (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Преклузии на доказателства в гражданското съдопроизводство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Възобновяване производството по дело, обявено за решаване, поради доказателствени празноти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

По някои спорни въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ по новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Предпоставки за присъждане на разноски за юрисконсулт в гражданския процес - Исково и заповедно производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Съдебни актове, неподлежащи на касационно обжалване по новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31