Автори / източници
Полина Цокова

Намерени 64 документа
подредени по дата на публикуване

Правилата за събиране, разглеждане и оценяване на оферти съгласно Постановление № 80 на Министерския съвет от 9 май 2022 г., след актуализирането им през месец май 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

Ново методическо указание на Агенцията по обществени поръчки относно възлагане на обществени поръчки в предучилищното и училищното образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Отново за обявленията в областта на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

Възможностите за договаряне в кратки срокове при въздействието на изключителни обстоятелства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Практика на Съда на Европейския съюз относно тълкуването на Директива 2014/24/ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Техническите спецификации на публичните възложители по Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Съдебни решения на Върховния административен съд, Четвърто отделение, постановени в производства по реда на чл. 216 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Актуализирани методически документи във връзка с осъществявания от Агенцията за обществени поръчки предварителен контрол чрез случаен избор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Актуална информация от Портала за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

Примери от актуалната практика на българските съдилища по въпроси на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Актуална практика на Съда на ЕС в областта на трудовото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Промените в Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки по отношение на правилата за работата на комисията на възложителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Откриването и прекратяването на процедурите за възлагане на обществени поръчки в практиката на КЗК и на ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Актуална практика на съдилищата по казуси, произтичащи от прилагането на Закона за обществените поръчки - 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Актуална практика на съдилищата по казуси, произтичащи от прилагането на Закона за обществените поръчки - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Актуална практика на съдилищата по казуси, произтичащи от прилагането на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Несъответствия в ценовата оферта - действия на комисията и евентуални последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Информация от списъка по чл. 57, ал. 4 от Закона за обществените поръчки - примери от практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Списъкът по чл. 57, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и неговото предназначение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 16 юни 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Състезателна процедура с договаряне - правен режим и отграничения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Промени в Закона за обществените поръчки, които обуславят отстраняването на работодателя от обществена поръчка, когато са извършени нарушения на трудовото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Нови моменти в законодателството по обществени поръчки и методическата дейност на АОП през февруари и март 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Обществените поръчки и противодействието на корупцията.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Решения на КЗК, свързани с разглеждането и оценяването на подадените оферти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Вътрешно или вътрешноведомствено („in-house“) възлагане по чл. 14, ал. 1, т. 5-7 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Oчаквани промени в Кодекса на труда - основни моменти и дискусионни въпроси във връзка със Законопроект № 754-01-40
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Някои въпроси във връзка с кандидатите и участниците в процедури по обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Съдържание, попълване и доказване на обстоятелствата, посочени в Единния европейски документ за обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Новите стандартизирани проекти и специализирани клаузи към договори за обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Значението на прогнозните стойности на обществените поръчки в процеса по възлагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Неспазването на принципите на АПК и несъответствието с целта на закона при съкращаването на длъжности, заемани от държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Актуална информация на Портала за обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Фокус върху общинските администрации при работата им по Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Новите процедури в Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Проследяване действията на възложителя и участниците в процедура за обществена поръчка от независим наблюдател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Новите положения в подзаконовата уредба на обществените поръчки, в сила от 15 април 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Въпроси и отговори по обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Прилагането на „Пакт за почтеност“ при обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Въпроси и отговори по обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Въпроси и отговори по обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Понятието „професионална компетентност“ с оглед състава на комисията за провеждане на процедура по ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Въпроси от практиката, застъпени в становища на Агенцията по обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

„Непредвидени обстоятелства“ по ЗОП и ППЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Използването на опции при възлагане на обществени поръчки според Методическите указания на Агенцията по обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Препоръки за разработването на методиката за оценка с оглед практиката по прилагането на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Банковите гaранции по Закона за обществените поръчки – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Банковите гaранции по Закона за обществените поръчки - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Защита на техническата и търговската тайна в получените оферти за участие в процедура по ЗОП и при възлагане чрез публична покана
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Кога ползата превишава отрицателните последици от прилагането на временна мярка по чл. 121а, ал. 5 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Новата наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Изключения от приложното поле на директива 2009/81/ЕО за възлагането на обществени поръчки в сферата на отбраната и сигурността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Отстраняване на несъответствия спрямо изискванията на възложителя в ограничена процедура за обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

“Събитие от извънреден характер” или “непреодолима сила” обуславя процедурата на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Нови моменти в съдържанието на декларацията по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Законосъобразно ли е отстраняването на участник, чието ценово предложение е отворено?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Процедура по уведомяване на КЗК при съмнение за тръжна манипулация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Тръжни манипулации - Практика на КЗК срещу нелоялната конкуренция при възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Промените в Закона за обществените поръчки с оглед подготовката на оферти за участие в процедури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Нарушението на изискването ценовото предложение да е в отделен запечатан непрозрачен плик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Провеждане на обща процедура за обществена поръчка от двама или повече възложители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30