Автори / източници
Димитър Иванов

Намерени 35 документа
подредени по дата на публикуване

Ефектът от вписването на пристъпване към изпълнение върху недвижими имоти и зачитането му от съдебните изпълнители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

Отваряне на наддавателните предложения и проверка на законосъобразността им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Конкуренция между продажби в отделни производства по принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Публична продан на имот в режим на съпружеска имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Обжалваеми ли са действията на съдебния изпълнител по реда на чл. 35 от Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Зачитане правата на цесионера в изпълнителното производство по ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Принудителното изпълнение при извънредната ситуация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Приложима ли е разпоредбата на чл. 638, ал. 1 ТЗ спрямо изпълнението по реда на ГПК, когато изпълнителното основание е пристъпване към изпълнение по ЗОЗ?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Поглед върху конкуренцията между изпълненията по реда на Гражданския процесуален кодекс и Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Ред за продажба на заложено търговско предприятие или отделни негови елементи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Изпълнение върху заложено търговско предприятие чрез частен съдебен изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Действия на съдебния изпълнител при някои специфични хипотези в изпълнителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Ефектът от съдебното решение по чл. 135 ЗЗД спрямо висящото принудителното изпълнение върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Легитимиран ли е заложният кредитор да предяви иск за отмяна на решение на ОС в хипотезата на чл. 185, ал. 3 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Влияние на производство по несъстоятелност в чужбина спрямо висящия в Република България изпълнителен процес срещу длъжника (съобразно новоприетия Регламент (ЕС) № 2015/848)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Подлежи ли на спиране индивидуалното принудително изпълнение при откриване на производство по несъстоятелност спрямо длъжник по реда на Регламент № 1346/2000 г.?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Допустимост на обезпечителната мярка запор на вземане по банкова гаранция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Преглед на съдебната практика относно банковата гаранция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Въпросите на извънсъдебното прихващане в изпълнителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Особени залози - разсъждения върху някои практически проблеми, предмет на разрешаване от ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Гражданско дружество. Преглед на съдебната практика относно въпросите на гражданското дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Актуални въпроси на публичната продан с участието на съделители и съпруг-недлъжник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

За приложението на чл. 18, ал. 4 от Закона за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Кредиторът с учреден особен залог не е присъединен по право взискател в индивидуалното принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Проблемът с вдигането на запора върху МПС, придобито по реда на ЗОЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Продажба на обременен с обезпечения недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Практически проблеми при предаване на заложено имущество от частен съдебен изпълнител или публичен изпълнител по реда на чл. 32, ал. 5 ЗОЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Някои въпроси на продажбата на недвижим имот по реда на Закона за особените залози като елемент от заложено търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

За същността на чл. 12, ал. 3 от Закона за особените залози и правилното му приложение от депозитаря
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Изпълнение върху вземане по реда на ЗОЗ и конкуренция между залог на вземане по ЗОЗ и ЗДФО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Сделка, извършена от залогодател без съгласие на заложния кредитор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Доказва ли се обезпечителната нужда при искане за допускане на запор на вземане между търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Същност на възбраната в изпълнителния процес и на действието на съдия-изпълнителя по нейното налагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Някои въпроси по предявяването на записа на заповед за плащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Критичен анализ на теорията за вещноправния характер на ипотеката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31