Автори / източници
Бисерка Маринова, д-р

Намерени 47 документа
подредени по дата на публикуване

Правен статут на собствениците в етажната собственост след промените в Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

Общ преглед на предложените промени в Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

Възможни проблеми по приложението на чл. 51 от Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

Придобиване на имот от търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

Отражение на променените условия спрямо предварителни договори за продажба на бъдещ обект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Актуални въпроси при продажба на чужд имот в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Отношения между съсобственици на застроен поземлен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

Актуални проблеми на управлението на жилищните комплекси от затворен тип
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Въпроси на осигуряване на достъп и преминаване през недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Защита на агенция за недвижими имоти срещу нелоялна конкуренция от брокер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Относно правомощието за ползване на поземлен имот при учредено вещно право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Сделки с части от обекти и с несамостоятелни обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Рискове при разпоредителни сделки с вещни права в резултат от нарушения на нотариус
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Рискове при разпоредителни сделки с имоти, свързани с учреден особен залог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Рискове при разпоредителни сделки с имоти, придобити от търговец в несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Рискове за действието на сделки с имоти при неудовлетворени кредитори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Рискове от недействителност при разпоредителни сделки с имоти, придобити по наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Рискове от недействителност при имуществените отношения между съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Рискове от недействителност на сделки с имоти при недееспособност и представителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Правен анализ на рисковете при сделки с имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Значение на посочената цена в нотариалния акт за покупка на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Правни отношения при довършване на сграда - етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Правен режим на терасата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

За правото на брокера на недвижими имоти да получи възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Недействителността на решенията на общото събрание на етажната собственост в правната доктрина и съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Продажба на обекти в незавършено строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

За тежестите върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Въпроси на Павловия иск и изпълнителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Плащанията при продажба на вещни права върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Ползване на земята от собствениците на самостоятелни обекти в сграда - етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Учредяване право на строеж срещу строителство при съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

За мълчаливото съгласие при административните производства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Съдебно отстранение и подобрения при учредена суперфиция срещу построяване на готови обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

За противопоставимостта на наемния договор срещу взискателя и приобретателя на имота - преглед на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

За отговорността при неизпълнение и развалянето на договора при задължение за построяване на готови обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Сравнителноправен режим на търговските и облигационните договори за продажба на недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Страните по предварителeн договор за продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Предварителен договор и продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Възможни правни проблеми при покупка на имот на публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Особености и възможни рискове при придобиване на недвижим имот чрез публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Някои практически въпроси на наследяването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Вещноправни последици на иска по чл. 216 от Данъчно-осиугрителния кодекс при сделки с недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

За отговорността на органите за управление в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Практически въпроси относно семейното жилище през време на брака
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Сдружението на собствениците след измененията в Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Нерешени въпроси на комплексите от затворен тип след промените в Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Промени в практиката по използване на предварителни договори за продажба на недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31