Автори / източници
Живка Юрукова

Намерени 62 документа
подредени по дата на публикуване

Обезщетяване на собствениците на отчуждени имоти за общински нужди по реда на Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

Съдебни способи за защита правото на общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

Съдебни средства за защита на учреденото право на ползване върху имот - частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Изземване на имот - общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Учредяване право на ползване върху имоти - частна държавна собственост, на синдикатите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Намаляване или освобождаване от наем на имоти - държавна или общинска собственост, в условията на извънредна епидемична обстановка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Учредяване право на ползване върху имоти - частна държавна собственост, на политически партии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Учредяване право на строеж по реда на Закона за физическото възпитание и спорта върху имоти - държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Равностойно обезщетение при отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Замяната на поземлени имоти в горски територии като способ за прекратяване на съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Продажба на движими вещи - частна държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, на физически или юридически лица, за държавни нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Учредяване на право на ползване върху имоти - частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Предоставяне на имоти - частна държавна собственост, за безвъзмездно управление на общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Установителен иск за защита правото на частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Обжалване по реда на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Ревандикационният иск като средство за защита правото на частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Продажба на общински жилищни имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Актуване и деактуване на имоти - общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Замяна на недвижим имот - частна общинска собственост, с имот на физически или юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Отчуждаване на имоти - частна собственост, по реда на Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Негаторният иск при защита правото на частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Учредявяне право на преминаване през имот - частна държавна собственост, по реда на чл. 192, ал. 3 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти - частна държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Учредяване на право на строеж върху имот - частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Защита на правото на частна държавна собственост чрез установителен иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Приватизация на имоти - частна държавна собственост, след провеждане на конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Приватизация на имоти - частна държавна собственост, след провеждане на търгове с явно наддаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Защита на правото на частна държавна собственост чрез негаторни искове - преглед на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Защита на правото на частна държавна собственост чрез ревандикационен иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Неприлагане на Закона за обществените поръчки в случаите, визирани в разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 13 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Може ли общинско предприятие, което не е търговско дружество, да бъде участник в обществена поръчка по реда на ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Изземване по реда на чл. 80а от Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Учредяване на право на строеж върху имот - частна държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Възстановяване на незаконно уволнен служител по реда на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственици на законно построена сграда върху нея по реда на ЗОС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Съобщаване на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Прекратяване на съсобственост между общините, държавата и физическите и юридическите лица чрез продажба на частта на общината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Какви обезщетения дължи органът по назначаването при прекратяване на служебното правоотношение с държавен служител при съкращаване на длъжността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Изземване на имот - общинска собственост, по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Оспорване на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение, издадена на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, без търг или конкурс по реда на Закона за насърчаване на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Актуване на имоти - Частна държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Още за оценяването на държавните служители – Провеждане на междинна и заключителна среща
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Отписване на имотите от актовите книги за държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Продажба на жилища - Частна държавна собственост, на техните наематели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Трудоустрояване на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Отчуждаване на имоти по реда на Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Замяната на недвижим имот - Частна държавна собственост, с имот на физически или юридически лица като способ за прекратяване на съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Подаване на възражение от страна на държавен служител срещу общата оценка при годишното му атестиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Обжалване на предписанията на инспекторите по труда, дадени на основание чл. 131 ЗДСл на органа по назначаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Продажба на земя - частна държавна собственост, на лица, притежаващи законно построена сграда върху нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Оспорване на актовете за прекратяване на правоотношението по реда на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Правни способи за защита на държавния служител при налагане на дисциплинарно наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Обжалване на акт за установяване на публично общинско вземане за такса за битови отпадъци, издаден от органите по приходите към общината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Основания за търсене на дисциплинарна отговорност на държавния служител и видове дисциплинарни наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Изземване на имоти - държавна собственост, по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Възстановяване на незаконно уволнен служител по реда на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между държавата и физически или юридически лица чрез доброволна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между държавата и физическите или юридическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Относно легитимността на дисциплинарния съвет, назначен по реда на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29