Автори / източници
Патриция Черкезова

Намерени 26 документа
подредени по дата на публикуване

Големите битки на големите марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Специфични хипотези при обявяването на отсъствие и смърт и установяване на действителния кръг от наследници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Нови моменти в практиката на Патентното ведомство, практиката на Ведомството по интелектуална собственост на ЕС, българската и европейската съдебна практика през 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Европейският патент с единно действие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Регламент (ЕС) 2015/2424 и правният режим на марката на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Правото на “публично съобщаване” според практиката на Съда на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Общоизвестните марки и марките, които се ползват с известност (добра репутация), според тълкуванията на Съда на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Приложимо право към индивидуалните трудови договори съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 593/2008 и практиката на Съда на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Международна компетентност по трудови дела съгласно разпоребите на Регламент (ЕС) № 1215/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Правото на възпроизвеждане според тълкуванията на Съда на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Изчерпването на правата върху марки - анализ на практиката на Съда на ЕС и българската съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Анализ на някои тълкувания на Съда на ЕС относно правната закрила на регистрираните и нерегистрираните промишлени дизайни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Отличителният характер на марките - анализ на практиката на Съда на ЕС и българската съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Приложимо право към вещни правоотношения с международен елемент съгласно разпоредбите на българското законодателство и правото на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Международна компетентност по дела с предмет вещни права върху недвижими имоти или договори за наем на недвижими имоти съгласно разпоредбите на Регламент 44/2001
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Суперфицията в контекста на съпружеските отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Приложимо право към задълженията за издръжка в държавите членки на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Правоотношенията при временна работа и приложението на европейските регламенти в областта на социалната сигурност към трудовия договор с предприятие за временна заетост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Делата за издръжка в държавите членки на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Особености на посредническата дейност по наемане на работа в България и в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Създаването на Европейско удостоверение за наследство по силата на Регламент 650/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Регламент 650/2012 и проблемите на трансграничното наследяване в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Решението на СЕС по дело С-307/2010 и новата практика на Патентното ведомство на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Бъдещето на патентната закрила в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Понятието за недобросъвестност на заявителя при подаване на заявката за търговска марка като проблем на национално и общоевропейско равнище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Липсата на реално използване на търговската марка на Европейската общност като едно от основанията за нейната отмяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01