Автори / източници
Диана Динева

Намерени 44 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Необлагаеми доходи – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Данъчни облекчения – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Доходи от трудови правоотношения – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Доходи от друга стопанска дейност – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Облагане с окончателен данък – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Удостоверяване на платен данък от чуждестранно физическо лице – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Предоставяне на информация за изплатени доходи на физически лица – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишна данъчна декларация – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

Данъчно третиране на командировъчните пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Годишно деклариране на доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Основни понятия – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Необлагаеми доходи - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Видове данъци - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Данъчни облекчения - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Доходи, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Окончателни данъци - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Патентен данък - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишно деклариране и облагане на доходите - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

Промените в облагането с окончателен данък на доходите на физическите лица, в сила през 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Основни понятия - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Необлагаеми доходи - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Видове данъци и данъчни облекчения - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни данъчни основи - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишно деклариране и облагане на доходите - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

Ползване на данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Годишно преизчисляване на данъка върху доходите от трудови и приравнени към тях правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Коментар по облагане доходите на физическите лица - Изменения и допълнения на Закона за облагане доходите на физическите лица – 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

Коментар по облагане доходите на физическите лица - Данъчни облекчения - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

Коментар по облагане доходите на физическите лица - Годишно преизчисляване на данъка върху доходите от трудови и приравнени към тях правоотношения - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

Коментар по облагане доходите на физическите лица - Годишна данъчна декларация - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

Облагане с окончателен годишен (патентен) данък на доходите/печалбите от средствата за подслон и местата за настаняване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Данъчно облекчение за отглеждане на деца, ненавършили пълнолетие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Облагане на доходите от продажбана недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Данъчно третиране на обезщетенията на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Облагане доходите на служителите на регистрирано в чужбина българско представителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Данъчно третиране на доходите на физическите лица от продажба на продукти собствено производство и/или диворастящи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

За прилагането на чл. 38, ал. 4 ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Изменения и допълнения във връзка с облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Въпроси и отговори, свързани с подоходното облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Авансово облагане на доходите от извънтрудови отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Авансовите вноски на едноличните търговци през 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01