Автори / източници
Милка Гечева

Намерени 46 документа
подредени по дата на публикуване

Индексация на цените на договорите за обществена поръчка за строителство и произтичащите правни последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Практически проблеми при извършване на строителните и монтажните работи и при въвеждане в експлоатация на завършените строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Нов ред за премахване на незаконните преместваеми обекти, поставени на територията на национални курорти и морски плажове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Практически проблеми в инвестиционния процес, възникнали след измененията и допълненията на Закона за устройство на територията през последните години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Отражение върху задълженията на гражданите на последното изменение на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 68 от 17.08.2021 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Дейността на консултантите по смисъла на чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията след измененията в закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Особености и проблеми при започване и изпълнение на инфраструктурни строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Особености при строителството в свлачищни райони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Въвеждане в експлоатация на завършените строежи съобразно последните изменения на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Издаване на разрешение за строеж, започване и завършване на строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Основни нормативни предпоставки за започване и завършване на строежа в срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Практика по прилагане на Закона за устройство на територията след изпълнението на мерките за намаляване на административната тежест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Основни промени при изграждането на електронни съобщителни мрежи, които се въвеждат с новия Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Обн. ДВ, бр. 21 от 09.03.2018 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Преглед на измененията и допълненията в подзаконовите нормативни актове към Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Налагане на санкция за незаконен строеж от четвърта, пета и шеста категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Налагане на санкция за незаконен строеж от първа, втора и трета категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Спиране на незаконосъобразно извършващи се строежи от четвърта, пета и шеста категория от кмета на общината
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Спиране на незаконосъобразно извършващи се строежи от първа, втора и трета категория от органите на дирекцията за национален строителен контрол
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Спиране на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Спиране на незаконни строежи от първа, втора и трета категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Налагане на санкция за строеж от четвъта и пета категория, ползван преди да е въведен в експлоатация по установения ред
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Налагане на санкция за строеж от първа, втора и трета категория, ползван преди да е въведен в експлоатация по установения ред
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Забрана за ползване на строежи от четвърта и пета категория, които не са въведени в експлоатация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Забрана за ползване на строежи от първа, втора и трета категория, които не са въведени в експлоатация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Издаване на разрешение за ползване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен идеен инвестиционен проект
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Изменение на одобрените инвестиционни проекти по време на строителството
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Оценка за съответствие на инвестиционните проекти. Най-често срещани нарушения, водещи до отмяна на разрешенията за строеж от органите на ДНСК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Новата наредба за управление на строителните отпадъци - предизвикателства пред участниците в инвестиционния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Основни моменти в строителството, при които възложителят трябва да съобрази кой е компетентният орган за издаване на разрешението за строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Специфични проблеми при въвеждане в експлоатация на завършените строежи, породени от неизпълнение на изисквания на специални закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Актуални промени в Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Изработване на инвестиционни проекти на територията на Република България от граждани на чужди държави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Учредяване право на строеж за съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Премахване на незаконно строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Категоризация на строежите - Съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Въвеждане в експлоатация на обекти по § 24 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Практика на ДНСК - Въвеждане в експлоатация на обекти на техническата инфраструктура – Особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Нарушения при провеждане на процедури по въвеждане в експлоатация на строежите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Документиране на изпълнението на строежа. Окончателен доклад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Въвеждане в експлоатация на завършените строежи. Режими на въвеждане в зависимост от категорията на строежите.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30