Автори / източници
Милка Гечева

Намерени 35 документа
подредени по дата на публикуване

Практика по прилагане на Закона за устройство на територията след изпълнението на мерките за намаляване на административната тежест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Основни промени при изграждането на електронни съобщителни мрежи, които се въвеждат с новия Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Обн. ДВ, бр. 21 от 09.03.2018 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Преглед на измененията и допълненията в подзаконовите нормативни актове към Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Налагане на санкция за незаконен строеж от четвърта, пета и шеста категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Налагане на санкция за незаконен строеж от първа, втора и трета категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Спиране на незаконосъобразно извършващи се строежи от четвърта, пета и шеста категория от кмета на общината
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Спиране на незаконосъобразно извършващи се строежи от първа, втора и трета категория от органите на дирекцията за национален строителен контрол
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Спиране на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Спиране на незаконни строежи от първа, втора и трета категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Налагане на санкция за строеж от четвъта и пета категория, ползван преди да е въведен в експлоатация по установения ред
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Налагане на санкция за строеж от първа, втора и трета категория, ползван преди да е въведен в експлоатация по установения ред
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Забрана за ползване на строежи от четвърта и пета категория, които не са въведени в експлоатация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Забрана за ползване на строежи от първа, втора и трета категория, които не са въведени в експлоатация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Издаване на разрешение за ползване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен идеен инвестиционен проект
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Изменение на одобрените инвестиционни проекти по време на строителството
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Оценка за съответствие на инвестиционните проекти. Най-често срещани нарушения, водещи до отмяна на разрешенията за строеж от органите на ДНСК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Новата наредба за управление на строителните отпадъци - предизвикателства пред участниците в инвестиционния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Основни моменти в строителството, при които възложителят трябва да съобрази кой е компетентният орган за издаване на разрешението за строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Специфични проблеми при въвеждане в експлоатация на завършените строежи, породени от неизпълнение на изисквания на специални закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Актуални промени в Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Изработване на инвестиционни проекти на територията на Република България от граждани на чужди държави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Учредяване право на строеж за съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Премахване на незаконно строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Категоризация на строежите - Съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Въвеждане в експлоатация на обекти по § 24 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Практика на ДНСК - Въвеждане в експлоатация на обекти на техническата инфраструктура – Особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Нарушения при провеждане на процедури по въвеждане в експлоатация на строежите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Документиране на изпълнението на строежа. Окончателен доклад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Въвеждане в експлоатация на завършените строежи. Режими на въвеждане в зависимост от категорията на строежите.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30