Автори / източници
Иван Дочев, д.е.с.

Намерени 79 документа
подредени по дата на публикуване

За някои счетоводни проблеми на юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

За някои проблеми при данъчното третиране на командировъчните разходи в бизнеса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Могат ли да се управляват средствата по “ДДС-сметка”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Проблеми на отчитането на инвестиционните имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Особености на новия отчет за приходите и разходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Продажба с обратен лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 17
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 30
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Замяна на дълготрайни активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Коментар на промените в ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Обекти на облагане. Данъчни субекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Облагаема печалба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Данъци, събирани при източника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Данъчно облагане при преобразуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Данъчни размери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Преотстъпване на данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Административнонаказателни разпоредби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Легални определения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Насоки за усъвършенстване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Коментар на промените в ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Необлагаеми доходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Определяне на данъчната основа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Промени в патентното облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Насоки за подобряване на патентното облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Намаляване на данъчната тежест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Деклариране и внасяне на данъка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Легални определения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Не всяка лихва подлежи на данъчно регулиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

За безоборотното отчитане на материалните запаси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

По ЗКПО се облага целокупната печалба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Разпределение на акционерите при разделяне на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

За нерегламентираното увеличение на данъка върху печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Данъчни аспекти на проектирането на обекти в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Отчитане прехвърлянето на предприятие чрез апорт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Здравно осигуряване на съдружници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Преобразуване на търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Временните данъчни разлики са все още terra incognita
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Не се внасят данъци, докато няма акт на данъчните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Осчетоводяване на сливането на предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Откриване на клон на търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Вливане на търговско дружество, обявено в ликвидация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Счетоводни и данъчни последици от вливане и отделяне на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

За капитала на организациите с нестопанска (идеална) цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

За непаричните вноски в търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Декларация по чл. 41 ЗОДФЛ за 1999 г. (годишна декларация за доходите на физическите лица)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Кое наложи законът да се променя една година след неговото приемане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Главни насоки на промените
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Промени, засягащи данъчното облагане за 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Съставяне на годишната данъчна декларация за 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Промените в ЗКПО, в сила от 1 януари 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Особености при отчитане на преодстъпените данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Изменения в други данъчни закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Взаимни препратки между ЗКПО и ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Пренасяне на загуби при преобразуване на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Увеличаване на осигурителния доход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Облагане на прираста на капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

НСС 10 - Събития, настъпили след датата, към която е съставен счетоводният отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Авансови вноски за данък върху печалбата при преобразуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

НСС 23 - Счетоводно отчитане при ликвидация и несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Временните данъчни разлики имат обратно проявление през следващите периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

НСС №3 - Отчитане на провизиите, разходите за бъдещи периоди и приходите за бъдещи периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Изменения и допълнения на Националния сметкоплан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Труд и съдружие в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Нови моменти в преотстъпването на данъка върху печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Преференции при покупка на контролни апарати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Командировъчните пари са необлагаеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Възнаграждения на съдружници за положен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Авансови вноски за данък върху печалбата при пренасяне на загуби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Встъпване в дълг на приватизирано предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Данъчно облагане на едноличен търговец - физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Данъчно третиране на разходи на чуждестранни лица за престоя им в страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Отчитане на натурална рента за ползване на земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Задълженията на приватизираното предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Покриването на загуби по Търговския закон и Закона за счетоводството и пренасяне на загуби по Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

За патентния данък на юридическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Данъчната тежест при корпоративното подоходно облагане все пак намалява
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Прилагане на ускорена амортизация на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01