Автори / източници
Димитър Каменов, проф. д-р

Намерени 32 документа
подредени по дата на публикуване

Какво представлява и как се осъществява управлението на човешките ресурси? - Как можем да създадем фирмена система за управление на човешките ресурси?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как могат да се определят потребностите на предприятието от човешки ресурси? - Какво трябва да разбираме под потребности от човешки ресурси?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как могат да се определят потребностите на предприятието от човешки ресурси? - Как могат да се определят общите потребности на предприятието от човешки ресурси?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как могат да се определят потребностите на предприятието от човешки ресурси? - Кои промени в наличните човешки ресурси трябва да се предвиждат при определяне на потребностите от работна сила?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как могат да се определят потребностите на предприятието от човешки ресурси? - Как могат да се определят реалните допълнителни потребности от човешки ресурси?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво представляват и как се прилагат националната класификация на професиите и длъжностите и класификатора на длъжностите в администрацията? - Какво представлява националната класификация на професиите и длъжностите и как тя се използва?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво представляват и как се прилагат националната класификация на професиите и длъжностите и класификатора на длъжностите в администрацията? - Какво представлява и как се прилага Класификатора на длъжностите в администрацията?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как могат да се създадат здравословни и безопасни условия на труд? - Каква е същността на здравословните и безопасни условия на труд?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как могат да се създадат здравословни и безопасни условия на труд? - Каква е нормативната уредба на здравословните и безопасни условия на труд?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как могат да се създадат здравословни и безопасни условия на труд? - Как може да се оцени рискът за здравето и работоспособността на работниците и служителите?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как могат да се създадат здравословни и безопасни условия на труд? - Как може да се разработи политиката, да се определят целите и стратегията на предприятието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как могат да се създадат здравословни и безопасни условия на труд? - Как се разработват програми за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как могат да се създадат здравословни и безопасни условия на труд? - Какво трябва да съдържа вътрешната нормативна уредба на предприятието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как могат да се създадат здравословни и безопасни условия на труд? - Какви са функциите, задълженията и отговорностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Защо е необходимо и как да се организира колективното трудово договаряне? - Какво трябва да се знае за колективното трудово договаряне?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Защо е необходимо и как да се организира колективното трудово договаряне? - Кои са правните основания на колективното трудово договаряне?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Защо е необходимо и как да се организира колективното трудово договаряне? - Какво трябва да има предвид работодателят, когато разработва своята политика и стратегия за колективното трудово договаряне?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Защо е необходимо и как да се организира колективното трудово договаряне? - Какво трябва да се направи за успешното колективно трудово договаряне?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Защо е необходимо и как да се организира колективното трудово договаряне? - Каква е примерната структура и какво може да бъде съдържанието на основните раздели на колективния трудов договор?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Определяне на общите потребности на предприятието от човешки ресурси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Планирането - основа на управлението на човешките ресурси в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Как се разработват и какви са структурата и съдържанието на длъжностните характеристики за държавните служители?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Какво трябва да знаете при определянето на стратегията на предприятието за използването на човешките ресурси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

За значението на инвестициите в човешкия капитал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Стартира ваучерна система за обучение на безработни и заети лица по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Кариерното ориентиране в България ­ предизвикателства и перспективи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Корпоративната социална отговорност в контекста на управлението на човешките ресурси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Оценка на кадровия потенциал на фирмата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Лисабонската стратегия за икономически растеж и трудова заетост в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Европейски измерения на управлението на човешките ресурси в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Ефективен мениджър ли сте?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Системата за управление на човешките ресурси в предприятието ­ същност, съдържание, предназначение и ползи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30