Автори / източници
Юлия Стойкова

Намерени 47 документа
подредени по дата на публикуване

Нови положения в правния режим на сключването на договори за ползването на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Бележки по Тълкувателно решение № 2/2015 на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

За приложното поле на разпоредбата на чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и приключването на поземлената реституция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Земеделски земи - Актове на общинските служби по земеделие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Земеделски земи - Ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Земеделски земи - Договорът за аренда на земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Земеделски земи - Масиви за ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Земеделски земи - Органи по поземлената собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Земеделски земи - Карта на възстановената собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Земеделски земи - Режим на земята
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Недекларирането на имота от собственика не го лишава от правото да търси обезщетение за лишаване от ползването на имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Регистри за ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Арендното плащане по Закона за арендата в земеделието и средното годишно рентно плащане по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Актове на общинските служби по земеделие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Режим на земята - Източници и регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Промените в правния режим на ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Новите положения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Правен режим на земеделските земи от държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

За правния режим на земите от остатъчния поземлен фонд (земите по чл. 19 ЗСПЗЗ) и на общинските мери и пасища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Изменения в подзаконовата уредба на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Нови моменти в уедряването на земеделски земи по споразумение на собствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Възстановяване на правата на собствениците по реда на чл. 19, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Доказване на правното основание за ползване на земеделските земи при регистриране на земеделските производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Промените в правния режим на земеделските земи, които не са заявени за възстановяване по реда на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Промени при придобиването на собственост върху застроени и прилежащи площи към сгради и съоръжения в стопански дворове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Новите положения при оземляването на безимотни и малоимотни граждани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Какви са новите срокове, въведени с промените на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Предстоящи промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Система за идентификация на земеделските парцели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Схемата за единно плащане на площ съгласно общата селскостопанска политика на Европейския съюз и правната уредба на арендните отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Промени в нормативни актове относно сервитути на енергийни обекти в гори и земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Правният режим на мерите ­ общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Новата Наредба № 49 за поддържане на картата на възстановената собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Нови законодателни решения при изработване на кадастър за териториите на възстановени земеделски земи и гори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Промени в уредбата на сервитутите по Закона за енергетиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Масиви за ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Измененията в Наредбата за рекултивация на нарушени терени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Бележки по закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Изменения в режима на промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Предприсъединителна прогарама на ЕС - САПАРД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Законът за сдруженията за напояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

За вписването на решенията на поземлената комисия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

За изискванията към плана за земеразделяне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Новата наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

За формата на договора за аренда на земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Изменения '99 в Закона собствеността и ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Отново за нотариалните актове за възстановените земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01