Автори / източници
Диана Парушева

Намерени 38 документа
подредени по дата на публикуване

Относно промените в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 71 от 2003 г.) ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

За новите изменения и допълнения на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

За промените в режима на приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Относно възможността за позоваване на чл. 348, ал.1 ГПК при изпълнителен способ ­ запор върху сметка на длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Правата на кредитора при учредена ипотека или залог върху търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Увеличаване на капитала на ООД след срока по § 7 от ПЗР от ЗИДТЗ (ДВ, бр. 100 от 1997 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Относно по-съществените промени в режима на издаване, ползванеи плащане с банкови карти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Последици от производството по несъстоятелност във връзка с правоспособността на лицата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Някои възможности за контрол и ограничаване дейността на управителя на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Още едно становище във връзка с възможността дружествен дял да бъде обект на обезпечение и принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Нови възможности пред кредиторите в производство по несъстоятелност съгласно последните изменения на Търговдкия закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

За промените в производството по несъстоятелност, касаещи реда за предявяване и приемане на вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Едно становище относно някои от ефектите на производството по несъстоятелност върху института на погасителната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Заплащане с непарични платежни средства, при закупуване по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Още едно становище във връзка със следприватизационния контрол, неговата същност, основание и предели на действие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Участие на държавата в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

За новите промени в Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Въпроси и отговори във връзка с приватизацията на предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Някои въпроси във връзка с банковата несъстоятелност - откриване на производството, предявяване и приемане на вземанията, ред на удовлетворяване на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Приватизация и несъстоятелност - приоритетно приложение и взаимодействие между двете процедури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Осребряване на имуществото на длъжника в производството по несъстоятелност - обхват и процедура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Участие на малките и средни предприятия в процеса на приватизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Предварителните обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност - налагане, видове, действия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Участие на доброволните пенсионни фондове в процеса на приватизация - регламентация, условия и ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

За целите, приложното поле и характера на новосъздаденото бързо производтво
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

За решението на Конституционния съд във връзка с промените в ЗППДОП, въведени със ЗИДЗППДОП и последиците от него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Приемане и утвърждаване на план за оздравяване на предприятието в производството по несъстоятелност - предпоставки и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Промените в ЗППДОП съгласно ЗИДЗППДОП обнародван в "Държавен вестник" бр. 12 от 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Законови възможности за търсене на наказателна отговорност във връзка с несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Промените в ЗППДОП съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗППДОП обнародван в "Държавен вестник" бр. 12 от 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Приватизация чрез приватизационни агенти - специфика, обем на правомощията и контрол върху дейността им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

За приложението и характера на §6а ПЗР на ЗППДОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Контрол от страна на държавата в процеса на раздържавяване - административен или по изпълнение на приватизационния договор в зависимост от метода и стадия на приватизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Учредителното събрание - способ за формиране на фактическия състав по образуване на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции съгласно новата правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Ред за раздаване на депозитарни разписки за безвъзмездно придобити акции по реда на чл.23а (отм.) и следващи от ЗППДОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Втората вълна на масовата приватизация. Методи и техники за приватизиция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Относно възможността за плащане на остатъчната цена при приватизация на обекти ­ общинска собственост с книжа, емитирани по ЗОСОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01