Автори / източници
Александър Еленков

Намерени 28 документа
подредени по дата на публикуване

Някои въпроси при оспорване на ненормативни актове по административен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Коментар по АПК - Общи положения - Глава първа - Предмет, обхват и действие - чл. 1 - чл. 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Производства пред административни органи - Глава шеста - Оспорване на административните актове по административен ред - чл. 81 - чл. 98
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Производства пред административни органи - Глава седма - Възобновяване на производства по издаване на административни актове - чл. 99 - чл. 106
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Производства пред съд - Глава девета - Общи положения - чл. 126 - чл. 144
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Производства пред съд - Глава единадесета - Производства за обезщетения - чл. 203 - чл. 207
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Изпълнение на административните актове и съдебните решения - Глава седемнадесета - Раздел V - Изпълнение на административни актове и съдебни решения по административни дела - Искова защита - чл. 292 - чл. 293
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Изпълнение на административните актове и съдебните решения - Глава седемнадесета - Раздел VII - Изпълнение на административни актове и съдебни решения по административни дела - Възстановяване и обезщетяване - чл. 299 - чл. 300
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Допълнителни разпоредби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Общи положения - Глава първа - Предмет, обхват и действие - чл. 1 - чл. 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Производства пред административни органи - Глава шеста - Оспорване на административните актове по административен ред - чл. 81 - чл. 98
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Производства пред административни органи - Глава седма - Възобновяване на производства по издаване на административни актове - чл. 99 - чл. 106
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Производства пред съд - Глава девета - Общи положения - чл. 126 - чл. 144
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Производства пред съд - Глава единадесета - Производства за обезщетения - чл. 203 - чл. 207
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Изпълнение на административните актове и съдебните решения - Глава седемнадесета - Раздел V - Изпълнение на административни актове и съдебни решения по административни дела - Искова защита - чл. 292 - чл. 293
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Изпълнение на административните актове и съдебните решения - Глава седемнадесета - Раздел VII - Изпълнение на административни актове и съдебни решения по административни дела - Възстановяване и обезщетяване - чл. 299 - чл. 300
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Допълнителни разпоредби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

За допустимостта на съдебния контрол върху актовете на по-горестоящия административен орган по чл. 97, ал. 1 и 2 АПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Страни и представителство в административния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Отрицателният установителен иск в административния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразна административна дейност - Процесуалноправни въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Въпроси на отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразна административна дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Оспорване на актовете на общинския съвет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Обжалване на действията на органа по изпълнението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Искова защита срещу изпълнението на влезли в сила административни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Искови съдебни производства по Административнопроцесуалния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. Защита срещу изпълнението и срещу действията на органа по изпълнението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Административното правосъдие в България - Някои въпроси по дял III на Административнопроцесуалния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28