Автори / източници
Стефан Тодоров

Намерени 35 документа
подредени по дата на публикуване

Промени в режима на принудителното отчуждаване на имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Актуални промени в режима на язовирите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Промяна в Закона за собствеността относно придобивната давност по отношение на имоти - частна държавна или общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Актуални промени в законодателството за държавната и общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Отчуждаване на имоти - частна собственост, по реда на Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Предпоставки за отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Промени в режима на земеделските земи и горските територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Отчуждаването за изграждане на национални обекти и на обекти от първостепенно общинско значение - публична собственост на държавата и общините - Проблеми от практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Още за промените в режима на принудително отчуждаване на имоти за държавни и общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Промените в режима на принудително отчуждаване на имоти за държавни и общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Учредяване на ограничени вещни права върху имоти - публична държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Актуални промени в режима на принудителното отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни и общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Промените в Закона за общинската собственост, произтичащи от Закона за публично-частното партньорство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Национални обекти и общински обекти от първостепенно значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Имотно обезщетяване при принудително отчуждаване на земеделски земи и горски територии за държавни и общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Определяне на обезщетението при отчуждаване на имоти за общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Основания за принудително отчуждаване на имоти ­ Собственост на физически и юридически лица, за общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Строителство на енергийни обекти върху имоти - Публична общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Актуални промени в Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Режим на водните обекти - Общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Настаняване под наем и продажба на държавни ведомствени жилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Възможност за извършване на разпоредителни сделки или строителство в земи по чл. 19 и в мери и пасища по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Придобиване право на собственост върху земя ­ държавна или общинска собственост, от собственици на построени върху нея сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Предоставяне на имоти - общинска собственост, на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Промените в режима на собствеността на подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Актуални промени в режима на морските плажове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Определяне на наемните цени за държавни имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Предстоящи промени в Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Предоставяне на спортни обекти и съоръжения ­ собственост на държавата и общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Пряко предоставяне на разрешение за търсене или проучване на строителни и скално-облицовъчни материали - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Пряко предоставяне на разрешение за търсене или проучване на строителни и скално-облицовъчни материали
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Общинска собственост върху обекти по чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Основни положения в новия Закон за концесиите ­ Втора част
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Основни положения в новия Закон за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30