Автори / източници
Таня Йосифова, доц. д-р

Намерени 32 документа
подредени по дата на публикуване

Предизвикателства пред доставчиците на посреднически онлайн услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

Нови правила за цифровите пазари и цифровите услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

Предимства на способите за извънсъдебно решаване на спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Изисквания по отношение на класирането от онлайн платформите и търсачките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Правна уредба на онлайн платформите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Някои особености на потребителските договори за дистанционна продажба, сключвани онлайн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Отговорност на акционерно дружество за неточност на информация, съдържаща се в проспекта за записване на акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Отговорността по чл. 21, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Понятието „точна информация“ при търговията с вътрешна информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Търговия с вътрешна информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Презгранични сливания на акционерни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Практика на Съда на Европейския съюз - Принципът на равенство на акционерите и закрилата на малцинствените акционери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Отговорност за задължения, поети от дружество в процес на учредяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

По въпроса за вписването на търговските представители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

За някои от последиците на обвързващата сила на предложението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Практиката на съда на Европейските общности - Правото на установяване в държава членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Практика на Съда на Европейските общности – 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Практика на Съда на Европейските общности – 5
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Практика на Съда на Европейските общности – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Практика на Съда на Европейските общности – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Практика на Съда на европейските общности - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Практика на Съда на европейските общности - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Практика на съда на европейските общности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Въпросът за преместване на седалището на Европейското дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

По някои въпроси на европейското дружество (Societas Europea)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Свободата на установяване и недействителността на търговските дружества - Решение от 13.11.1990 г. по дело C-106/89 Marleasing SA v La Comercial International de Alimentacion SA
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

По въпроса за сключване на договор по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Деликтна ли е отговорността на членовете на управителния съвет на акционерно дружество за причинени на последното вреди?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Европейско договорно право ­ проекти и инициативи в Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Отговорността на комисионера делкредере (чл. 354 ТЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Въвеждането на електронен търговски регистър като изискване на общностното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

По някои въпроси на оттеглянето на упълномощаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29