ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 11
Разпределяне на дивидент и скрито разпределение на печалбата, през призмата на счетоводното и данъчното законодателство
авторски материал, стр. 5
Промени, свързани с прилагането на данъчното облекчение за доброволно осигуряване и застраховане за 2021 година
авторски материал, стр. 22
За възможността за фактуриране от доставчика на начислен от органите по приходите ДДС и ползването му като данъчен кредит от получателя на доставката
авторски материал, стр. 31
Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на услуги по отдаване под наем на търговски обект, собственост на физическо лице
административна практика, стр. 40
Разсрочване и отсрочване на публични задължения
авторски материал, стр. 45
Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“
авторски материал, стр. 51
Държавата и общините като кредитор в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 60
Актуални промени, свързани с пенсиите, които влизат в сила до края на годината
авторски материал, стр. 76