ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 10
Годишно счетоводно приключване – основни процедури и действия
авторски материал, стр. 5
Допълване на реда за използване на надвнесен корпоративен данък
авторски материал, стр. 22
Особености при облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ на доходите от наем
авторски материал, стр. 27
Право на частичен данъчен кредит при извършване на облагаеми и освободени доставки на недвижими имоти
авторски материал, стр. 41
Местни такси, събирани по реда на ЗМДТ
авторски материал, стр. 44
Застраховането и новите технологии
авторски материал, стр. 50
Промени в Закона за държавния бюджет за настоящата 2021 година
авторски материал, стр. 59
Правен режим на дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация
авторски материал, стр. 65
Въвеждане на данни от болнични листове със застъпващи се периоди
авторски материал, стр. 71
Новите правила за дистанционни продажби на стоки и услуги на данъчно незадължени лица в ЕС
авторски материал, стр. 88