ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 08
Дружеството по Закона за задълженията и договорите като предприятие от гледна точка на счетоводното и данъчното законодателство
авторски материал, стр. 5
Счетоводно третиране на криптовалутата по реда на МСС
авторски материал, стр. 18
Избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, свързани с използване на служебни активи за лични нужди
административна практика, стр. 28
Облагане доходите на физически лица от дейност като свободна професия и извънтрудови правоотношения
авторски материал, стр. 38
Определяне на облагаемата данъчна основа за доходите на лице, упражняващо свободна професия
административна практика, стр. 45
Облагане с ДДС на доставките на ресторантьори и на кетъринг фирми
авторски материал, стр. 48
Данъчно третиране на доставки на услуги съгласно ЗДДС и определяне на данък при източника за начислени авторски и лицензионни възнаграждения по реда на ЗКПО
административна практика, стр. 50
Парични наказания и гражданскоправни санкции по Закона за административните нарушения и наказания
авторски материал, стр. 56
Правни ефекти при спиране предлагането на срочни депозити от банките
авторски материал, стр. 63
Какво обезщетение се дължи при прекъсване ползването на отпуска за бременност и раждане, поради друг отпуск
авторски материал, стр. 69