ТП Издания
Книга "Учебник по търговско право - Част І - Търговци" - 2021 г.
Учебник по търговско право - Въведение в търговското право
авторски материал, стр. 31
Учебник по търговско право - Търговци - Общи положения
авторски материал, стр. 53
Учебник по търговско право - Търговско предприятие
авторски материал, стр. 69
Учебник по търговско право - Търговски книги
авторски материал, стр. 84
Учебник по търговско право - Търговски регистър
авторски материал, стр. 92
Учебник по търговско право - Търговско представителство
авторски материал, стр. 108
Учебник по търговско право - Видове търговци
авторски материал, стр. 171
Учебник по търговско право - Събирателно дружество
авторски материал, стр. 230
Учебник по търговско право - Командитно дружество
авторски материал, стр. 262
Учебник по търговско право - Дружество с ограничена отговорност
авторски материал, стр. 276
Учебник по търговско право - Акционерно дружество
авторски материал, стр. 337
Учебник по търговско право - Командитно дружество с акции
авторски материал, стр. 413
Учебник по търговско право - Еднолични търговски дружества
авторски материал, стр. 423
Учебник по търговско право - Търговец - Публично предприятие
авторски материал, стр. 432
Учебник по търговско право - Преобразуване на търговски дружества
авторски материал, стр. 439
Учебник по търговско право - Прекратяване и ликвидация на търговските дружества
авторски материал, стр. 481
Учебник по търговско право - Обединения на търговци
авторски материал, стр. 489
Учебник по търговско право - Европейско дружествено право
авторски материал, стр. 497
Учебник по търговско право - Кооперации
авторски материал, стр. 508
Учебник по търговско право - Несъстоятелност
авторски материал, стр. 565