ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 07
Възможни ли са разпоредителни действия от името на етажната собственост?
авторски материал, стр. 5
Актуални проблеми на управлението на жилищните комплекси от затворен тип
авторски материал, стр. 22
Въпроси, указания и отговори, касаещи видовете концесии, възлагани по реда на Закона за концесиите
авторски материал, стр. 30
Измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената реституция
авторски материал, стр. 36
За възможността да се придобие по давност реална част от недвижим имот в урбанизирана територия по § 4 от ПЗР от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 42
Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 346 ГПК)
авторски материал, стр. 55
Обосноваване отговорността на наследника, приел наследството по опис
авторски материал, стр. 63
Урегулирани поземлени имоти без изход към път
авторски материал, стр. 82