ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2021 г., кн. 07
За някои практически проблеми, свързани с трудовите договори за допълнителен труд
авторски материал, стр. 5
За документите, които са необходими за сключване на трудов договор
авторски материал, стр. 17
Реквизити и сключване на трудовия договор
авторски материал, стр. 26
Условия за определяне на почивките между работните дни и тези в рамките на работния ден
авторски материал, стр. 30
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 31/2021
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 30/2021
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 33/2021
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 32/2021
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 34/2021
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 35/2021
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 36/2021
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 37/2021
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 38/2021
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 39/2021
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 40/2021
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 41/2021
административна практика, стр. 44
Трябва ли служителят да възстанови изплатената му сума за представително облекло, в случай че не е уволнен, а напуска сам
авторски материал, стр. 45
По някои въпроси, свързани с трудовото възнаграждение и удостоверяването на изплащането му
авторски материал, стр. 48
Може ли работодателят да извършва контрол, който безспорно да установи наличието на алкохол или други упойващи вещества в организма на негов служител
авторски материал, стр. 52
Актуални законодателни промени, свързани с въвеждането на обслужване на „едно гише“ за предоставяне на достъп до пазара на труда за чужденци в България
авторски материал, стр. 55
Нормативни промени, в сила от 01.09.2021 г., засягащи изчисляването на индивидуалния коефициент на лицата, родени след 1959 г.
авторски материал, стр. 59
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.
административна практика, стр. 68
Може ли да прекъсне осигуряването си едноличен търговец, който временно преустановява дейността си
авторски материал, стр. 83