ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 06
Счетоводно отчитане на отстъпките за клиенти за по-ранно плащане по реда на НСС и МСС
авторски материал, стр. 5
Административни санкции, налагани за неспазване на счетоводното законодателство
авторски материал, стр. 10
На 30 юни 2021 година изтича срокът за деклариране и внасяне на годишните данъци по ЗКПО, и за подаване на годишния отчет за дейността/статистическия отчет
авторски материал, стр. 16
Особености при извършване на корекции в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 година
авторски материал, стр. 21
Новият режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, в сила от 1 юли 2021 година
авторски материал, стр. 32
Прилагане на ставката от 9 на сто ДДС при доставка на храни и напитки
административна практика, стр. 48
Правна уредба в ДОПК, с която се въвеждат изискванията на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане
авторски материал, стр. 54
Преглед на промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени в края на април 2021 година
авторски материал, стр. 55
Промени в изискванията към лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ на кредитните институции
авторски материал, стр. 62
Новите основания за спиране на производствата по отпускане и изплащане на парични обезщетения и пенсии от ДОО
авторски материал, стр. 63
Изтича срокът за годишно изравняване на осигурителния доход по отношение на част от самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 73
Възможности за закупуване на осигурителен стаж за времето на следването
авторски материал, стр. 75