ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 05
Преструктурирането на банки и инвестиционни посредници след последните изменения на правната рамка
авторски материал, стр. 5
Юридически противоречия във връзка с въвеждането в публичния сектор на квалифициран електронен подпис
авторски материал, стр. 16
Признаване на вземането от длъжника като основание за прекъсване на погасителната давност
авторски материал, стр. 27
Обжалваеми ли са действията на съдебния изпълнител по реда на чл. 35 от Закона за особените залози
авторски материал, стр. 39
Прелюдия към Тълкувателно дело № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал, стр. 48
Актуална практика на ВКС по исковото производство
авторски материал, стр. 63
Способи за защита правата на третите лица в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 76
Предели на компетентност при възлагането на обществени поръчки според вида възложител - публичен или секторен
авторски материал, стр. 88