ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 04
Особености в режима на таванските помещения в сградата - етажна собственост
авторски материал, стр. 5
Искът по чл. 75 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 21
Измененията в Закона за концесиите от февруари 2021 г.
авторски материал, стр. 33
За правното основание при ползването на земите от държавния и от общинския поземлен фонд
авторски материал, стр. 41
Вписване на актове в Кадастралния регистър на недвижимите имоти от Службата по геодезия, картография и кадастър
авторски материал, стр. 44
Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 342-343 ГПК)
авторски материал, стр. 47
Отбелязване на суброгацията към ипотеката
авторски материал, стр. 52
Фигурата „доставчик на онлайн услуги за споделяне на съдържание“ според Директива 2019/790
авторски материал, стр. 66
Практически проблеми при упражняване на неделими права, придобити чрез наследяване
авторски материал, стр. 88